Ilgtspējīga tūrisma attīstības iespējas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT). Rāznas nacionālā parka piemērs (A)


 

 Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statuss nereti ir stimuls, lai to izvēlētos par ceļojuma galamērķi. Ar dabas aizsardzības interesēm saskaņota saimnieciskā darbība sekmē gan teritorijas dabas vērtību saglabāšanu, gan tās ekonomisko attīstību. Programmā ietverta informācija par ilgtspējīga tūrisma attīstības iespējām un par prasībām, kas jāievēro, saimniekojot ĪADT. Programmas mērķis: veicināt ekonomisko rosību Latgales laukos, rosinot studentus uz patstāvīgas saimnieciskās darbības uzsākšanu, izvēloties nevis darba meklētāja, bet gan - vismaz vienas darba vietas radītāja lomu.

Programmas apjoms: 40 akadēmiskās stundas (A).

Izglītības dokuments: RTA MIC apliecība.