Inovācijas augstākās izglītības sistēmā


 

Programmas mērķauditorija: augstskolu un koledžu akadēmiskais personāls.

Programma atbilst:  Ministru Kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” III daļas 16.punktam.

Programmas mērķis: pilnveidot akadēmiskā personāla izpratni par mūsdienu tendencēm augstākajā izglītībā, veicināt teorētisko atziņu un praktiskās darbības izvērtēšanu un inovāciju ieviešanu pedagoģiskajā darbā.

Programmas īstenošanas veids un forma: akadēmiskā personāla profesionālās kompetences pilnveides programma; apjoms - 160 akadēmiskās stundas, no tām – 64 kontaktstundas, 96 patstāvīgā darba stundas. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts.

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta.