Integrācija sākas ar mācīšanos: kā strādāt ar imigrantiem un viņu bērniem (A)


 

Programmas mērķauditorija: izglītības iestāžu pedagogi, citi interesenti.

Programmas mērķis: veidot izpratni par globalizācijas procesiem un migrāciju kā vienu no tiem, lai sekmīgāk apgūtu rīkus darbā ar lingvistiski, kultūru un reliģijas ziņā atšķirīgiem bērniem, īpaši pievēršot uzmanību daudzveidīgām pieejām latviešu valodas un citu valodu mācīšanā.

Nodarbību tēmas:

- globalizācijas, migrācijas, multikulturālisma un multilingvisma saistītie procesi;

- Latvijas imigrantu mītnes zemju politisko, sociālo, kultūru, reliģiju un valodu situācija;

- dialoga nepieciešamība veiksmīgas sabiedrības integrācijas sasniegšanai (viņi mācās par Latviju, mēs – par viņiem);

- daudzveidīgi resursi dažādās valodās dažādu mācību priekšmetu mācīšanai (īpaši – latviešu un angļu valodā);

- dažādas mūsdienīgas ideoloģijas valodu mācīšanā lingvistiski neviendabīgā klasē.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 36 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība.