Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas (B)

Programmas mērķauditorija - vispārējās un speciālās izglītības iestāžu skolotāji un personāls, kuri strādā ar 56, 57, 58, 59 programmu skolēniem.

Programmas mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem, skolēnu ar garīgās veselības traucējumiem, skolēnu ar mācīšanās traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskajām īpatnībām, to izpausmi mācību darbā, traucējumu mazināšanas un mācību sasniegumu paaugstināšanas iespējām izglītības iestādē, mācīt pielietot dažādas klasiskās, aktīvās un netradicionālās darba metodes skolēnu attīstības un mācību sasniegumu veicināšanai, īstenojot kompetenču pieejā balstītu izglītības procesu.

Programmas anotācija. Atbilstoši šī laika perioda normatīvajiem aktiem un valstiskajām pamatnostādnēm izglītības jautājumos, kas paredz iekļaujošas izglītības īstenošanu Latvijas izglītības sistēmā, kā vispārējās, tā speciālajās izglītības iestādēs kopā mācās skolēni ar dažādiem attīstības traucējumiem (speciālām vajadzībām). Skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas 58, 59), skolēni ar garīgās veselības traucējumiem (programma 57), skolēni ar mācīšanās traucējumiem (programma 56) ir bieži pārstāvēti izglītības iestādēs un rada grūtības gan skolotājiem, gan klasesbiedriem izglītības procesa īstenošanā. Pastāv liels šo skolēnu sociālās izolācijas un zemu mācību sasniegumu risks. Skolotājiem ir svarīgi apgūt kompetenču pieejā balstītas pamatzināšanas un pamatmetodes darbam ar šiem skolēniem.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma.

Programmas īstenošanas veids un forma: gan klātienē, gan attālināti, izmantojot Zoom.

Kursu norises vieta: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta.

Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts, kas piešķir tiesības strādāt speciālajās izglītības programmās.