Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas (B)


 

Programmas mērķauditorija: Vispārējās un speciālās izglītības iestāžu skolotāji un personāls, kuri strādā ar 56, 57, 58, 59 programmu skolēniem.

Programmas anotācija: Atbilstoši šī laika perioda normatīvajiem aktiem un valstiskajām pamatnostādnēm  izglītības jautājumos, kas paredz iekļaujošas izglītības īstenošanu Latvijas izglītības sistēmā, kā vispārējās, tā speciālajās izglītības iestādēs kopā mācās dažādu  attīstības traucējumu (speciālo vajadzību) skolēni, jo tiek realizētas dažādas mācību programmas. Skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas 58, 59), skolēni ar garīgās veselības traucējumiem (programma 57), skolēni ar mācīšanās traucējumiem (programma 56) ir visbiežāk pārstāvēti izglītības iestādēs, visbiežāk rada grūtības skolotājiem, klases biedriem izglītības procesa īstenošanā, pastāv vislielākais risks šo skolēnu sociālai izolācijai un zemiem mācību sasniegumiem. Skolotājiem ir svarīgi apgūt  kompetenču pieejā balstītas pamatzināšanas, pamatmetodes darbam ar šiem skolēniem.

Šīs programmas mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem, skolēnu ar garīgās veselības traucējumiem, skolēnu ar mācīšanās traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskajām īpatnībām, to izpausmi mācību darbā, traucējumu mazināšanas un mācību sasniegumu paaugstināšanas iespējām izglītības iestādē, mācīt pielietot dažādas klasiskās, aktīvās un netradicionālās darba metodes skolēnu attīstības un mācību sasniegumu veicināšanai, īstenojot kompetenču pieejā balstītu izglītības procesu.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma; apjoms - 72 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts.

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta.