Lasītmācīšana viegli un ar prieku (A)


 

Programmas mērķauditorija ir pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, vecāki, interesenti.

Kursi sniedz padziļinātas zināšanas par bērna lasītprasmju apguves mehānismu, apgrūtinājumiem lasīšanas apguvē, ko rada, tostarp, nepilnības attīstībā; sniedz pārskatu par  lasītprasmes mācīšanas pieejām, bērnu motivēšanā lasīt, lasīšanas prasmju un lasāmā materiāla izpratni veicinošām metodēm Latvijas un Eiropas valstu (Turcija, Itālija, Bulgārija, Spānija, Portugāle) skolotāju pieredzē. 

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 40 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība.