Lāzerdrošība/ Laser Safety

Programmas mērķis - sniegt priekšstatu par tipiskiem lāzerapstrādes tehnoloģiskajiem procesiem, kas tiek veikti, izmantojot lāzertehnoloģiju kompleksus.

Iepazīstināt apmācāmos ar

- cilvēkam kaitīgiem un bīstamiem faktoriem, strādājot ar lāzersistēmām, ar lāzera starojuma ietekmes uz bioloģiskiem objektiem īpatnībām;

- lāzeru klasifikāciju pēc bīstamības pakāpes un lāzeriekārtu klasifikācijas metodes;

- lāzeriekārtu izvietošanas un nepieciešamo dokumentu (mērījumu protokoli, sanitārās pases u.c.) noformēšanas noteikumiem, darba vietas un telpu organizēšanu, normatīviem dokumentiem;

- aizsardzības pasākumiem pret lāzera starojumu un kaitīgām vielām, kas rodas lāzerapstrādes rezultātā, lāzera bīstamības brīdināšanas ierīcēm; 

- darba aizsardzības un lāzeriekārtu drošības kontroles organizēšana.

Programmas īstenošanas veids un forma: tālmācība – 45 akadēmiskās stundas, no tām 32 stundas - patstāvīgais darbs, attālināti (1. modulis); 5 stundas – lektora konsultācijas, attālināti (2. modulis); 8 stundas - praktiskās nodarbības RTA lāzercentrā, klātienē (3. modulis).

1. moduļa apguve ir obligāta; 2. un 3. moduli ir iespējams apgūt secīgi vai pēc izvēles.

Programmas adresāts: uzņēmumu pārstāvji, darbinieki, uzņēmēji, individuālo uzņēmumu saimnieciskā darba veicēji, citi interesenti Latvijā un ārvalstīs, kuru darbs ir saistīts ar lāzeriem un lāzeriekārtām, un kuriem ir saistošs apmācības programmas saturs, programmas apguve, kā arī lāzertehnoloģiju un inženierzinātņu specialitāšu programmu studējošie.

Darba valoda - latviešu vai angļu.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra apliecība.

Papildu informācija un pieteikšanās, rakstot uz muzizglitiba@rta.lv