Lietuviešu valoda iesācējiem


 

Programmas mērķis: Programmas mērķis ir apgūt lietuviešu valodas pamatus: leksiku, gramatiku, mutvārdu un rakstveida sazināšanās prasmes; radīt apmācāmajam iespēju sazināties lietuviešu valodā mutvārdos un rakstos; apgūt pamatzināšanas par lietuviešu valodas likumsakarībām un lietojuma funkcijām; sekmēt atvērtību un vērtējošo attieksmi pret sevi, citiem, pasauli, apgūstot un salīdzinot dzimto valodu un lietuviešu valodu, iepazīstot kultūru daudzveidību. Apgūt prasmi iegūtās valodas zināšanas izmantot reālās ikdienas un profesionālajās situācijās.

Programmas apjoms: 36 akadēmiskās stundas un RTA MIC apliecība.