Mediācija sociālajā darbā

Programmas mērķauditorija - sociālā darba jomas speciālisti

Programmas mērķis - padziļināta izpratne par mediācijas pielietošanas efektivitāti konfliktu risināšanā, pilnveidotas prasmes mediācijas metodes pielietošanā un dažādu sarunu vadīšanas metožu pielietošanā.

Programmas anotācija. Programma sniedz dziļāku izpratni par konfliktu cēļoņiem, veidiem, dinamiku un risinājumiem. Iepazīstina ar mediācijas pielietošanas efektivitāti konfliktu risināšanā. Attīsta  prasmes mediācijas procesa vadīšanā, rada iespēju veiksmīgāk risināt konfliktus.

Programmas saturs:

  • Izpratne par konfliktu. Komunikācijas aksiomas. Konfliktu būtība, iemesli, dinamika, veidi. Konfliktu daudzveidība darbā ar klientu sociālajā darbā. Praktiskie vingrinājumi konfliktu iemeslu, veidu atpazīšanā.
  • Konfliktu risināšana. Tradicionālie konfliktu risināšanas veidi. Konfliktu analīze. Praktiskie vingrinājumi konflikta situāciju analīzē.
  • Mediācija – konfliktu risināšanas metode. Mediācijas būtība, stiprās un vājās puses. Mediācijas likums. Nosacījumi metodes pielietošanai. Ētikas jautājumi mediācijā. Mediācijas veidi. Mediācija sociālajā darbā.
  • Mediācijas norises process.  Mediācijas fāzes. Mediācijā izmantojamās metodes: jautājumu uzdošana, aktīvā klausīšanās, refreims, prāta vētra, prioritāšu ranzēšana u.c.
  • Praktiskā nodarbība. Praktiskie vingrinājumi konfliktā iesaistīto pušu emociju, vajadzību, interešu noskaidrošanā. Simulācijas spēles konfliktu risināšanas prasmju pilnveidē, izmantojot mediāciju.

Programmas īstenošanas veids un forma - klātienē un attālināti.

Apjoms - 32 akadēmiskās stundas.

Noslēgumā tiks izsniegta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra apliecība.