Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība (B)


 

Programmas mērķauditorija: personas, kurām nav skolotāja profesionālās kvalifikācijas vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības, tālākizglītības programmu realizēšanai.

Programmas mērķispilnveidot  profesionālās kompetences, apgūstot pedagoģijas, psiholoģijas un mācīšanas metodikas  pamatus.

Programmas saturs:

 • Psiholoģija.
 • Ieskats pieaugušo izglītībā.
 • Pedagoģiskās paradigmas un mūsdienu izglītības attīstības tendences.
 • Motivācija un mācīšanās motīvi.
 • Mācīšanās process.
 • Pozitīvas mācību vides veidošana.
 • Izglītības sistēma Latvijā.
 • Audzināšana kā pedagoģiskā procesa sastāvdaļa.
 • Mācību saturs.
 • Mācību procesa plānošana, organizēšana un vadīšana.
 • Mācību procesa un rezultātu novērtēšana.
 • IKT pielietojums mācību procesā.
 • Kultūras un izglītības projektu darba organizēšana.
 • Grupas dinamika un komandas veidošana.
 • Karjeras izglītība.
 • Dalībnieku sasniegumu novērtēšana.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma; apjoms - 72 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts.

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta.