Pedagogs karjeras konsultants (B)


 

Programmas mērķauditorija: Izglītības iestāžu direktori, vietnieki, skolotāji, sociālie pedagogi,  jaunatnes lietu speciālisti, skolu psihologi.

Uzņemšanas prasības: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā.

Programmas mērķis: Pilnveidot pedagoga karjeras konsultanta zināšanas karjeras attīstības atbalsta teorijās un attīstīt prasmes karjeras izglītības plānošanai un īstenošanai.

Programmas saturs:

  • karjeras jēdziens un karjeras attīstības atbalsta teorijas;
  • karjeras vadības prasmes un to attīstīšana;
  • karjeras attīstības atbalsta metodes;
  • pedagoga karjeras konsultanta profesionālā ētika;
  • tautsaimniecības nozares, to attīstības prognozes Latvijā;
  • Latvijas Izglītības sistēma, izglītības un nodarbinātības mijiedarbība;
  • darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmes;
  • vecumposmiem atbilstīga karjeras izglītības īstenošanas plānošana izglītības iestādē;
  • karjeras izglītības īstenošanas organizēšana;
  • dalībnieku noslēguma pārbaudes darbu izvērtēšana.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma; apjoms - 80 akadēmiskās stundas (51% - lekcijas un semināri, 49% - praktiskās nodarbības).

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta.