Pedagogu darba novitātes speciālās izglītības mācību procesā (A)


 

Programmas mērķauditorija: Speciālās  izglītības skolu skolotāji.

 Kurss sniedz zināšanas par mācību procesu speciālajā izglītības iestādē, akcentējot individualizētu, diferencējošu un sociālu pieeju, apskata bērnu ar dažādām garīgās attīstības traucējumu smaguma pakāpēm psiholoģiski pedagoģiskajām īpatnības mācību procesā un to mazināšanas, korekcijas, kā arī vispārējās attīstības veicināšanas iespējas speciālajā izglītības iestādē. Skolotāji apgūst mācību priekšmetu metodikas, individuālo izglītības programmu un korekcijas programmu izstrādes pamatprasmes un saņem ieteikumus to veiksmīgai realizācijai izglītības procesā, kā arī apgūst klasiskās, aktīvās un netradicionālās darba metodes, kuras iespējams izmantot bērnu attīstības un socializācijas veicināšanai. Kursu klausītāji iziet praksi speciālajās mācību iestādēs atpazīstot, izvērtējot un praktiski izmantojot speciālās didaktikas darba metodikas, izstrādā patstāvīgu pētījumu,  dalās pieredzē semināros, grupu darbos.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 36 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC apliecība.