Profesionālās kompetences pilnveidošanās supervīzijā (A)


 

Programmas mērķauditorija: palīdzošo profesiju speciālisti - sociālie pedagogi, sociālie darbinieki,  sociālie rehabilitētāji, speciālie pedagogi, skolotāju palīgi, u.c. interesenti.

Programmas anotācija: Kursos tiek piedāvāts pilnveidot profesionālās kompetences (zināšanu, prasmju, attieksmju un pieredzes) supervīzijā, preventīvi izglītojot, atbalstot un pasargājot speciālistus no profesionālās izdegšanas un sekmējot sniegtā pakalpojuma klientiem kvalitāti.

Nodarbību tēmas:

  • Palīdzošo profesiju speciālistu profesionālās kompetences būtība un saturs.
  • Konsultatīvā atbalsta sistēmas, veidu, formu un metožu raksturojums.
  • Supervīzijas sesijas.
  • Starpprofesionālu komandas darba efektivitātes pilnveides supervīzijas sesijas.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 36 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC apliecība.