Projektu vadība

Programmas mērķauditorija - nozares profesionāļi un cilvēki ar un bez priekšzināšanām projektu vadības jomā, lai veidotu un paplašinātu zināšanas par projektu vadības principiem, darbības posmiem un paņēmieniem veiksmīga projekta vadībai.

Programmas mērķis - iegūt zināšanas par projekta plānošanas procesa elementiem, tostarp projekta mērķu un uzdevumu noteikšanu, budžeta un laika grafiku, ieviešanu un pabeigšanu; iepazīties ar projektu vadības tēmām, piemēram, resursiem, izmaksām, laika ierobežojumiem un projektu tvērumiem.

Programmas anotācija. Projektu vadība ir būtiska prasme visās profesionālajās organizācijās. Šis kurss aptver pamatzināšanas, prasmes un paņēmienus, kas nepieciešami, lai veiksmīgi pabeigtu lielu vai mazu projektu – no sākotnējās plānošanas līdz projektu īstenošanai, pārraudzībai un novērtēšanai.

Programmas saturs:

  • Projektu galvenās iezīmes,
  • Projektu vadības terminoloģija (visbiežāk lietotā projektu vadības terminoloģija),
  • Projekta galvenās fāzes (projekta dzīves cikls)
  • Projekta apjoma definēšana (detalizēts visu projekta aspektu izklāsts, tostarp visas saistītās aktivitātes, resursi, termiņi un nodevumi, kā arī projekta robežas),
  • Ieinteresēto pušu identificēšana un pārvaldīšana (procesi, kas palīdz identeficēt ieinteresētās puses),
  • Ganta diagrammas,
  • Ko iekļaut projekta plānā un kā plānot darbu? Kā izsekot progresam, lai saglabātu savu projektu?

Programmas īstenošanas veids un forma - attālināti, tiešsaistes nodarbības.

Noslēgumā tiks izsniegta RTA Mūžizglītības centra apliecība.