Skolotāja mentordarbība izglītības iestādē (B)


 

Programmas mērķauditorija: vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi.

Uzņemšanas prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība un vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze.

Programmas anotācija: Programma ir vērsta uz skolotāju profesionālās kompetences pilnveidi mentordarbības veikšanai izglītības iestādē. Tā satur trīs moduļus: „Ievads mentordarbībā” (18 h), kur tiek veidota mentordarbības būtības, galveno jēdzienu, pedagoģiskā potenciāla  izpratne; „Atbalsta sniegšana studentam-praktikantam, jaunajam un esošajam skolotājam” (18 h), kur tiek aktualizēta atbalsta nodrošināšanas nozīme pedagoģiskās prakses vietā un mentora darbības uzdevumi darbā ar attiecīgajām mērķgrupām; „Prakse un tās izvērtējums” (36 h), kas satur labās prakses iepazīšanu, mentordarbības praksi darba vietā, pieredzes apkopojumu un analīzi mentora mapē, pieredzes prezentāciju un izvērtējumu.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma; apjoms - 72 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts.

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta.