Uzņēmējdarbības uzsākšana


 

Studiju programma:   Ekonomika

Izglītības dokuments:   Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra apliecība

Prasības iepriekšējai izglītībai:  Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis:  Iemaņas darbā ar Zoom, Internet pārlūkprogrammu, Windows

Studiju kursa sasniedzamie mācīšanās rezultāti:  Studiju kursa klausītāji spēs raksturot un salīdzināt dažādas uzņēmējdarbības formas un biznesa modeļus, izvēlēties savai biznesa iecerei atbilstošāko, sagatavot un reģistrēt dibināšanai un uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamos dokumentus. Studiju kurss sniedz zināšanas arī par uzņēmējdarbības mērķiem un to sasniegšanai nepieciešamo stratēģiju un taktiku, kā arī attīsta prasmi vadīt uzņēmuma finanses, noteikt uzņēmuma finanšu stāvokli.

Materiāltehniskais nodrošinājums:  Dators; MS Windows un Internet pieslēgums; Zoom aplikācija; web kamera ar mikrofonu.

Studiju kursa stundu (akadēmiskās) skaits:  80

Kontaktstundas:  40

Patstāvīgais darbs:  40

Noslēguma pārbaudījums:  Ieskaite: noslēguma projekts

Īstenošanas vieta:  Attālināti

Plānotais izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās):  10

Plānotais mācību norises laiks:  jaukti

Mācību izmaksas:  36.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 360.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)