Par notikumu

Organizē:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Sadarbībā ar:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte organizē ikgadējo 24.starptautisko studentu un docētāju zinātniski praktisko konferenci “Indivīds. Sabiedrība. Valsts”

Konferences mērķisir veicināt teorētisko un praktisko viedokļu apmaiņu, diskusiju par aktuālajiem jautājumiem uzņēmējdarbībā, ekonomikā, starptautiskajā sadarbībā, robežapsardzībā, tiesību zinātnē un reģionālajos pētījumos. Iesniegtie raksti, pēc konferences, tiks publicēti konferences rakstu krājumā.

Konferences galvenās tēmas
  • Tiesību zinātne. Publiskās tiesības. Privātās tiesības
  • Uzņēmējdarbība. Mārketings. Tūrisms. Vadība
  • Ekonomika. Finanses un grāmatvedība
  • Reģionālie pētījumi
  • Starptautiskā sadarbība. Robežapsardzība
Konferences dalības maksa

Dalības maksa dalībniekiem, kas nav Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studenti un docētāji -20 EURapmērā ar raksta publicēšanu,7 EURapmērā dalībniekiem bez raksta publicēšanas. RTA bakalaura un maģistra programmās studējošiem un RTA docētājiem dalība konferencē irbez maksas. Dalības maksā ietilpst raksta publicēšanas izdevumi, konferences materiāli, rakstu krājums un uzkodas kafijas pauzē. Dalības maksāneietilpstceļa izdevumi un izmitināšana viesnīcās.

Norēķinu konts dalības maksas pārskaitījumam
RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA
Reģ. Nr.90000011588
PVN reģ. Nr.90000011588
Juridiskā adrese:Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Banka:VALSTS KASE
Konts:LV90TREL9150160000000
Svarīgi termiņi

1. Reģistrācija konferenceilīdz 06.04.2022. Reģistrācijas anketa:https://ieej.lv/fResD

2. Raksta iesniegšanalīdz 21.04.2022., nosūtot uz e-pastu:Anita.Puzule@rta.lv

Konferences zinātnisko rakstu krājumu plānots publicēt 2022.gada novembrī, ievietojothttp://journals.rta.lv/

Izstrādājot rakstu, lūdzam ievērot raksta iesniegšanas termiņu, raksta atbilstību konferences tēmām un noformēšanas prasībām. Studentam raksta saturs obligāti jāsaskaņo ar savu zinātnisko vadītāju.

Konferences darba valoda: latviešu un angļu.

Rakstus jāiesniedz: latviešu vai angļu valodā.

Konferences norises vieta: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē

Konferences koordinatore: Anita Puzule, e-pasts:Anita.Puzule@rta.lv

Konferences orgkomiteja:
Dr.oec. Iluta Arbidāne, Dr.iur. Ilona Bulgakova, Mg.iur. Aldis Kaļva, Dr.oec. Iveta Mietule, Mg.oec. Iveta Dembovska, Mg.oec. Inta Kotāne, Mg. iur., Mg. soc.sc. Ilga Krampuža, Mg.oec. Anita Puzule, Mg.soc.sc. Daina Znotiņa.

Konferences zinātniskā komiteja:
Dr.oec. Iluta Arbidāne (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Dr.sc.comp. Vaida Bartkute (Utenas Kolegija)
Dr.iur. Ilona Bulgakova (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Mg.oec. Iveta Dembovska (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Mg.philol. Simona Jankauskaitė (Kauņas Kolegija)
Mg.iur. Aldis Kaļva (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Mg. iur., Mg. soc.sc. Ilga Krampuža (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Mg.oec. Inta Kotāne (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Mg.oec. Anita Puzule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Mg. soc.sc. Ēvalds Višķers (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Mg.oec. Jelena Volkova (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Mg.soc.sc. Daina Znotiņa (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Lejupielādēt rakstu noformēšanas prasības