Par notikumu

NOLIKUMS KONKURSAM 

KRĀJUMA “IDEJU PŪZNIS” VĀKA DIZAINA IZSTĀDE 


1.Konkursa mērķis 

Konkursa mērķis ir rosināt RTA un LiepU studentu līdzdalību ikgadēja izdevuma “IDEJU  PŪZNIS. Metodisko izstrādņu krājums pirmsskolas skolotājiem” izveidē, sekmējot studentu  profesionālās prasmes.  

2. Konkursa organizatori 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Liepājas Universitāte. 

3. Konkursa dalībnieki 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Liepājas Universitātes mediju, mākslas un dizaina studiju  programmu studenti. 

4. Konkursa uzdevums 

Konkursa uzdevums ir radīt ideju un izstrādāt vāka dizainu metodisko izstrādņu krājumam pirmsskolas skolotājiem “Ideju pūznis”. 

Konkursa dalībnieks iesniedz darbu digitāli, tas ietver šādus elementus: 

∙ RTA un LiepU logo,  

∙ krājuma nosaukumu Ideju pūznis,  

∙ apakšnosaukumu – Metodisko izstrādņu krājums pirmsskolas skolotājiem, ∙ izdošanas gadu – 2023. 

5. Darba iesniegšanas nosacījumi un tehniskie parametri 

A4 formāts, pdf. 

Faila izmērs: līdz 20 MB. 

Dizaina darbā izmantojami brīvpieejas fonti un attēli, personīgie attēli un fotogrāfijas, saskaņā ar  Autortiesību likumu. 

Viens autors var iesniegt vairākus dizaina darbus. 

6. Darbu iesniegšana 

Darbu iesniegšanas termiņš 2023. gada 30. oktobris, e-pastā: svetlana.usca@rta.lv

7. Darbu vērtēšanas kritēriji 

1. Iekļauti visi 4. punktā minētie elementi. 

2. Atbilstība mērķauditorijai (pirmsskolas skolotāji). 

3. Konkursam iesūtīto materiālu tehniskā un mākslinieciskā kvalitāte. 

8. Darbu vērtēšana 

Darbus vērtēs dizaina jomas profesionāļi un konkursa rīkotāji. Žūrija iepazīsies ar visiem  iesniegtajiem materiāliem un kopīgās diskusijās noteiks uzvarētāju.  

9. Konkursa rezultāti 

Uzvarētāja darbs tiks izmantots metodisko izstrādņu ikgadēja krājuma pirmsskolas skolotājiem  “Ideju pūznis” izdošanai, norādot dizaina autora vārdu un uzvārdu 2.titullapā.  Uzvarētājs nodod konkursa organizatoriem autora mantiskās tiesības uz darbu, t.i., tiesības  publiskot darbu, publicēt darbu, izplatīt darbu, padarīt darbu pieejamu sabiedrībai (darbs pieejams  e-vidē). 

Konkursa uzvarētājs organizētājiem iesniedz rediģējamu projekta failu. 

Iesūtītie konkursa darbi, kuri netiks noteikti kā uzvarētājs, tiks dzēsti un konkursa dalībnieki tos  varēs izmantot citos konkursos vai projektos kā savu autordarbu, saglabājot autora personiskās un  mantiskās tiesības.

Lejupielādēt konkursa nolikumu