Par notikumu

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības zinātņu promocijas padomes atklātā sēdē Mārtiņš Spridzāns aizstāvēs promocijas darbu "E-studiju procesa attīstība militarizētā izglītības iestādē" zinātnes doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai izglītības zinātnēs nozaru (militārās) pedagoģijas apakšnozarē.

Recenzenti: prof., Dr.habil.paed., Irēna Žogla (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), prof., Dr.paed. Inese Jurgena (Latvijas Universitāte), prof., Dr.paed. Irēna Katane (Latvijas Lauksaimniecības universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas bibliotēkā un ŠEIT