Par notikumu

Stipendijas mērķis ir atbalstīt jauniešus ar īpašām vajadzībām studiju vai mācību procesā, veicinot Preiļu novada jauniešu izglītības ieguves motivāciju un vienlīdzīgākas iespējas.

Uz stipendiju var pretendēt jaunieši, kas atbilst šiem kritērijiem:

  1. ir deklarēts/a vai kuru vecāks/i ir deklarēti Preiļu novadā.
  2. studē akreditēta studiju programmā Latvijas augstskolā, neatkarīgi no studiju līmeņa, studiju formas, studiju ilguma, studiju formas un iegūstamās kvalifikācijas un/vai grāda.
  3. mācās akreditētā mācību programmā Latvijas valsts profesionālās izglītības iestādē vai koledžā, neatkarīgi no mācību ilguma, mācību formas un iegūstamās kvalifikācijas.
  4. apgūst profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmu kādā no Latvijā reģistrētām izglītības iestādēm vai organizācijām.
  5. ir piešķirta invaliditāte vai ir faktiski pierādāmi funkcionāli traucējumi/grūtības.
  6. vidējā atzīme par 2022./2023. studiju/mācību gadu tiks ņemta vērā, izvērtējot pretendenta atbilstību stipendijai.
  7. pretendenta vecums nepārsniedz 25 gadus.

Stipendijas nolikums: skatīt

Prasības pretendentam un stipendijas nolikums, informācija par iesniedzamajiem dokumentiem ir publicēti nodibinājuma mājas lapā www.vlpf.lv sadaļā Jaunumi un Stipendijas.

Dokumenti ir jāiesniedz personīgi vai pa e-pastu līdz 2023. gada 17. septembrim.

Informācija uzziņai 28399197 vai pa e-pastu vlpf@inbox.lv