Par notikumu

Konference sniedz iespēju studējošajiem prezentēt savus pētījumus un pilnveidot pētniecisko kompetenci.

Konferences mērķis ir sekmēt studējošo zinātniski pētnieciskā darba prasmes un veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu nozaru novitāšu izpētē.

Konferences norises laiks 2024.gada 19. un 20.aprīlis  

Konferences orgkomiteja

  • Dr.paed., prof. Jānis Dzerviniks
  • Dr.paed., asoc.prof.Mārīte Rozenfelde 
  • Dr.paed., Mg.art., asoc.prof. Aina Strode
  • Dr.paed., doc. Svetlana Ušča
  • Mg.psych., lekt. Rita Orska
  • Mg.sc.ing., vieslekt.Nellija Kivkucāne

Konferences norise: klātienē RTA telpās un attālināti MS Teams.

Pieteikšanās konferencei līdz 2024.gada 10.aprīlim, reģistrējoties tiešsaistē  https://forms.gle/Gx5i8SXsx8nVArFp9

Sīkāka informācija par konferenci: pa tālr. 29977436, e-pastu: janis.dzerviniks@rta.lv;  www.rta.lv

Konferences darba kārtība un sīkāka informācija: skatīt