Par notikumu

Konferencē aicināti piedalīties izglītības, mākslas, dizaina, tulkošanas, sociālās labklājības nozaru studenti, kurus interesē jaunas metodes zinātniskajam un praktiskajam darbam, kā arī iespēja prezentēt savus pētījumus.

Konferences mērķisir sekmēt studējošo zinātniski pētnieciskā darba prasmes un sadarbību nozares novitāšu apzināšanā.

Konferences orgkomiteja:
Dr.paed., prof. Jānis Dzerviniks
Dr.paed., asoc.prof. Gunārs Strods
Dr.paed., asoc.prof.Mārīte Rozenfelde
Dr.paed., Mg.art., asoc.prof. Aina Strode
Dr.philol., doc. Mārīte Opincāne
Dr.paed., doc. Svetlana Ušča
Mg.psych., lekt. Rita Orska
Mg.art., Mg.design, doc. Diāna Apele
Mg.sc.ing., vieslekt.Nellija Kivkucāne
IVDF studējošo pašpārvaldes vadītāja Diāna Rēvalde

Konferences norise: tiešsaistē Microsoft Teams platformā.

Konferences programma:atvērt (google docs).

Konferences darba sekcijas
22.aprīlis

Pamatstudijas

Sekcijas

Pirmsskolas pedagoģija un metodikas
Skolas pedagoģija un metodikas
Sociālā pedagoģija, sociālais darbs un rehabilitācija
Dizains un māksla
Tulkošana

23.aprīlis

Augstākā līmeņa studijas

Sekcijas

Dizains
Karjeras konsultēšana
Izglītības zinātnes
Speciālā pedagoģija

Konferences darba valodas: latviešu un angļu.

Konferences darba kārtība
22.aprīlis

Darbs sekcijās no plkst.13:00

23.aprīlis

Darbs sekcijās no plkst.9:00

Referāta ilgums- 10 minūtes, diskusijai - 5 minūtes.

Pieteikšanās konferencei līdz 2022.gada 14.aprīlim,reģistrējoties tiešsaistē

Sīkāka informācija par konferenci: pa tālr. 29977436, e-pastu:janis.dzerviniks@rta.lv; www.rta.lv

Konferences dalībniekiem ir iespēja iesniegt zinātnisko rakstu publicēšanai zinātniskajā žurnālā "Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems". Žurnālā tiek publicēti oriģināli, līdz šim nepublicēti izglītības pētījumi par dažādām disciplīnām, dažādos aspektos aplūkojot problēmas un meklējot to risinājumus, kā arī ievērojot ētikas principus (skat.http://journals.rta.lv/index.php/ER). Katrs iesniegtais raksts tiek anonīmi recenzēts. Raksti tiek pieņemti latviešu un angļu valodā. Rakstu publicēšana RTA studentiem ir bez maksas.

Žurnālā publicētie raksti tiek iekļauti EBSCO datu bāzē Education Research Complete index, Scholar Google, CrossRef, WordCat, OpenAir, Directory of Research Journals Indexing, kā arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas elektronisko izdevumu vietnē.

Rakstu iesniegšana 2022.gada žurnāla I sējumam līdz 2022.gada 4.aprīlim vai žurnāla II sējumam līdz 2022.gada 24.oktobrim. Rakstus var iesniegt elektroniskihttp://journals.rta.lv/index.php/ER/about/submissions#onlineSubmissionsvai nosūtot uz e-pastuercs@rta.lv.