Par notikumu

Konference sniedz iespēju studējošajiem prezentēt savus pētījumus un pilnveidot pētniecisko kompetenci.

Konferences mērķis ir sekmēt studējošo zinātniski pētnieciskā darba prasmes un veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu nozaru novitāšu izpētē.

Konferences norises laiks

2023.gada 21. un 22.aprīlis 

Pieteikšanās konferencei līdz 2023.gada 14.aprīlim, reģistrējoties tiešsaistē

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSh5mMWdNgWS2rR4JlStMgr9TvP75k4gU7Qbnc-y9UwBD2_Q/viewform?usp=sf_link

Sīkāka informācija par konferenci: pa tālr. 29977436, e-pastu: janis.dzerviniks@rta.lvwww.rta.lv

Konferences orgkomiteja

Dr.paed., prof. Jānis Dzerviniks

Dr.paed., asoc.prof.Mārīte Rozenfelde

Dr.paed., Mg.art., asoc.prof. Aina Strode

Dr.paed., doc. Svetlana Ušča

Dr.philol., doc.Mārīte Opincāne

Mg.psych., lekt. Rita Orska

Mg.art., Mg.design, doc. Diāna Apele

Mg.sc.ing., vieslekt.Nellija Kivkucāne

 

Konferences norise: klātienē RTA telpās un attālināti MS Teams.

  

Konferences darba sekcijas

21.aprīllis

Pamatstudijas

Sekcijas

  • Pirmskolas pedagoģija un metodika
  • Speciālā izglītība
  • Sākumizglītība
  • Sociālā pedagoģija, sociālais darbs un rehabilitācija
  • Dizains un māksla
  • Tulkošana

22.aprīlis

Augstākā līmeņa studijas

Sekcijas

  • Dizains
  • Izglītības zinātnes


Konferences darba valodas: latviešu un angļu.

Konferences darba kārtība

21.aprīlis - Darbs sekcijās no plkst.13:00

22.aprīlis - Darbs sekcijās no plkst.9:00


Referāta ilgums - 10 minūtes, diskusijai - 5 minūtes.

Konferences dalībniekiem ir iespēja iesniegt zinātnisko rakstu publicēšanai zinātniskajā žurnālā "Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems". Žurnālā tiek publicēti oriģināli, līdz šim nepublicēti izglītības pētījumi par dažādām disciplīnām, dažādos aspektos aplūkojot problēmas un meklējot to risinājumus, kā arī ievērojot ētikas principus (skat. http://journals.rta.lv/index.php/ER). Katrs iesniegtais raksts tiek anonīmi recenzēts. Raksti tiek pieņemti latviešu un angļu valodā. Rakstu publicēšana RTA studentiem ir bez maksas.

Žurnālā publicētie raksti tiek iekļauti datu bāzē Education Research Complete index, Scholar Google, CrossRef, WordCat, OpenAir, Directory of Research Journals Indexing, kā arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas elektronisko izdevumu vietnē.

Rakstu iesniegšana 2023.gada žurnāla I sējumam līdz 2023.gada 4.aprīlim vai žurnāla II sējumam līdz 2023.gada 24.oktobrim. Rakstus var iesniegt elektroniski http://journals.rta.lv/index.php/ER/about/submissions#onlineSubmissions  vai nosūtot uz e-pastu ercs@rta.lv.