„Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”, Nr. 1.1.1.5/18/I/012

Finansējums, EUR: 113384

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātībā”1.1.1. specifiskā atbalsta mērķis “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”

1.1.1.5. pasākums “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” - 2.kārta

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir palielināt RTA pētniecisko un inovatīvo kapacitāti, nodrošinot zinātniskā personāla dalību starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos Eiropas pētniecības telpā un sagatavojot vismaz piecus virs kvalitātes sliekšņa novērtētus programmas “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumus RTA prioritārajās  pētniecības jomās.  

Projekta galvenie rezultāti

  • Tīklošanās, mācību un mobilitātes, tai skaitā pētniecības mobilitātes, pasākumi: dalība 5 programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas ietvaros organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās; dalība 10 starpt. zin. konferencēs;
  • Programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana: sagatavoti 5 virs kvalitātes sliekšņa novērtēti projekti.
  • Atbalsts starptautisku zinātnisko konferenču organizēšanai Latvijā: 7 konferences RTA.

Projekta vadītājs

Zinātņu daļas vadītāja Antra Kļavinska     

Kontaktinformācija – antra.klavinska@rta.lv

Iesaistītās personas

RTA akadēmiskais personāls – programmas „Apvārsnis 2020” un 9. Ietvara programmas  projektu pieteikumu sagatavotāji,  eksperti.