Atvērtas un FAIR principiem atbilstošas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā (DHELI)

Projekts tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" ietvaros.

Projekta numurs: VPP-IZM-DH-2022/1-0002

Projekta īstenošanas periods: 15.12.2022.– 14.12.2025.

Projekta kopējais finansējums: 1 217 700.00 EUR, RTA daļa: 150 00 EUR

Projekta finansētājs: LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome

Partneri: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (vadošais partneris), Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Universitātes Lībiešu institūts un Latviešu valodas institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka

Projekta vadītājs: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (Sanita Reinsone)

Jaunākā informācija par projektu: http://www.digitalhumanities.lv/projekti/DHELI

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir veicināt digitālo humanitāro zinātņu pētniecību Latvijā, nodrošinot līdzsvarotu programmu, lai (1) atbalstītu esošo humanitārajām zinātnēm paredzēto digitālo resursu un rīku attīstību, izvairoties no nevienmērīgas attīstības un veicinot to izmantošanu pētniecībā un izglītībā; (2) novērstu DH resursu un rīku sadrumstalotību un nevajadzīgu dublēšanos, veidojot partnerības un produktīvas alianses starp iestādēm, kas apkopo līdzīgus datus; (3) nodrošināt plašāku atpazīstamību, atbalstīt atvērto zinātni un ievērot FAIR principus, kā arī veicināt humanitāro zinātņu digitālo resursu sadarbspēju un to iekļaušanu starptautiskajās pētniecības infrastruktūrās; (4) veicināt DH pētniecību un izglītību Latvijā, tostarp veicināt un stiprināt DH pētnieku kopienu Latvijā, un (5) sniegt nepieciešamās vadlīnijas humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku izstrādātājiem, politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, pētniekiem un citām mērķa grupām par efektīvu atbalstu digitālo humanitāro zinātņu attīstībai, attīstībai un sadarbībai.

 

The project “Towards Development of Open and FAIR Digital Humanities Ecosystem in Latvia” is implemented within the framework of the National Research Programme “Digital Resources of the Humanities”

Project No: VPP-IZM-DH-2022/1-0002

Implementation period: 15.12.2022.– 14.12.2025.

Project funding: EUR 1 217 700

Funded by: Latvian Council of Science of the Ministry of Education and Science

Project partners: Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia, Institute of Mathematics and Computer Science of the University of Latvia, University of Latvia (UL Livonian Institute and Latvian Language Institute of the University of Latvia), Rēzekne Academy of Technologies, Riga Technical University, National Library of Latvia.

Project leader: Sanita Reinsone

Project information: http://www.digitalhumanities.lv/projects/DHELI-en

Summary

The aim of the project is to advance digital humanities scholarship in Latvia providing a balanced programme in order to (1) support the development of the existing digital resources and tools intended for humanities avoiding uneven development and enhancing their usage in research and education; (2) prevent fragmentation and unnecessary duplication of DH resources and tools by establishing partnerships and productive alliances between institutions that aggregate similar data; (3) ensure wider visibility, support Open Science and follow FAIR principles, as well as facilitate interoperability of digital resources for humanities and their inclusion in international research infrastructures; (4) promote DH research and education in Latvia, including promoting and strengthening of DH research community in Latvia, and (5) provide necessary guidance for developers of digital resources and tools for humanities, policymakers and decisionmakers, researchers, and other target groups on effective support of digital humanities, development and cooperation.