Digitālais dvīnis tūrisma konkurētspējas un komplementaritātes attīstības veicināšanai: Latgales reģiona piemērs

Projekta numurs: lzp-2022/1-0350

Projekta vadītājs/koordinators: Dr., asoc.prof. Lienīte Litavniece

Projekta mērķis ir izstrādāt metodoloģija un tehnoloģisko risinājumu tūrisma reģiona konkurences un komplementaritātes monitoringam, lai sniegtu rekomendācijas tūrisma nozares plānotājiem un tūrisma produktu vadītājiem, apvienojot datu analīzi, iespēju modelēšanu, digitālo dvīņu paradigmu, zināšanu pārvaldību, uz semantisko ontoloģiju balstītu ieteikumu sistēmu, ģeotelpisko analīzi un viedo lēmumu pieņemšanas paradigmu. Tiks izstrādāts NewStarT digitālā dvīņa prototips.

Projekta anotācija: 1) Latgales reģionā ir vāja tūrisma produktu komplementaritāte, kas samazina gan atsevišķu tūrisma produktu kopējo konkurētspēju, gan ģeogrāfisko atrašanās vietu; 2) tūrisma uzņēmumi citus tūrisma pakalpojumu sniedzējus uztver kā konkurentus, nevis sadarbības partnerus, lai veicinātu tūrisma komplementaritāti ģeogrāfiskajā atrašanās vietā; 3) precīzas tūrisma produktu kategorijas definīcijas trūkums neveicina tūrisma produktu komplementaritātes piemērošanu ģeogrāfiskajā atrašanās vietā; 4) stratēģiskai tūrisma vadībai ģeogrāfiskajā atrašanās vietā ir nepieciešami konteksta dati, spēju kartes un dalībnieku tīkli, lai attīstītu komplementaritāti un reaģētu uz izmaiņām tūrisma reģionā; 5) tūrisma organizācijas nespēj sekot līdzi un ņemt vērā visus datus par reģionu, lai pieņemtu optimālu lēmumu; tādēļ viņiem ir vajadzīgs digitāls rīks, kas var sniegt uz datiem balstītus ieteikumus; 6) varētu kvantitatīvi izmērīt tūrisma komplementaritāti Latgales reģionā un tūrisma produktu konkurētspēju, lai izveidotu digitālo dvīņu situācijas novērošanai un ieteikumu sniegšanai, kas veicina uzņēmumu vēlmi sadarboties.

Projekta uzdevumi: 1) izstrādāt tūrisma konkurētspējas un komplementaritātes ontoloģiju, kas strukturāli atbalsta digitālā dvīņa LightCDD metadatu modeli; 2) izstrādāt digitālo dvīņu (NewStarT) tehnoloģiju, kas spēj importēt izstrādāto ontoloģiju; 3) demonstrēt NewStarT digitālo dvīņu tehnoloģiju (TRL6); 4) izplatīt projekta rezultātus; 5) vadīt, koordinēt un uzraudzīt projektu.

Projekta rezultāti:

 • Datu kopa
 • Sagatavoti vismaz 3 zinātniskie raksti, kas publicēti Scopus vai WoS indeksētos Q1/Q2 līmeņa zinātniskajos žurnālos
 • Piedalīšanās vismaz 2 starptautiskās zinātniskās konferencēs
 • Piedalīšanās vismaz 1 Latgales Tūrisma asociācijas rīkotajā konferencē ar prezentāciju
 • Aizstāvēts 1 maģistra darbs projekta tematikā
 • Izstrādāts NewStarT digitālā dvīņa tehnoloģijā balstīts rīks (TRL6)

Partneri: Vadošais partneris: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Asociētais partneris: Latgales Tūrisma asociācija

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projekta finansējuma avots: Latvijas Zinātnes padome

RTA personāls, kas ir iesaistīts projektā: L.Litavniece, J.Lonska, A.Zvaigzne, I.Dembovska, I.Silicka, S.Kodors, I.Zarembo, Studenti: D.Zeps.


Digital Twin to Promote the Development of Tourism Competitiveness and Complementarity: the Use Case in Latgale region

Project number: lzp-2022/1-0350

Project period: 01.04.2023. - 31.03.2026.

Project manager/coordinator: Dr., asoc.prof. Lienite Litavniece

The aim of the project: is to elaborate a method & technological solution for competition & complementarity monitoring of the tourism region to make recommendations for the region & tourism product managers by combining data analysis, capability modelling, the digital twin paradigm, knowledge management, a recommendation system based on a semantic ontology, geospatial analysis & the smart decision-making paradigm. 

Project annotation: 1)the complementarity of tourism products is weak in Latgale region, which reduces the overall competitiveness of both individual tourism products and the geolocation; 2)tourism companies perceive other tourism service providers as competitors rather than opportunities for cooperation to promote tourism complementarity in the geolocation; 3)a lack of a precise definition of the category of tourism products does not contribute to the application of complementarity to tourism products in the geolocation; 4)strategic tourism management in a geolocation requires context data, capability maps and actor networks to develop complementarity and respond to changes in the tourism region; 5) tourism organizations are not able to follow and take into account all data on the region in order to make an optimal decision; therefore, they need a digital tool that can give data-based recommendations; 6)the complementarity of tourism in Latgale region and the competitiveness of tourism products could be measured quantitatively in order to develop a digital twin for monitoring the situation and giving recommendations that promote the willingness of companies to cooperate. 

Project tasks: 1) to develop an ontology of tourism competitiveness & complementarity, which structurally supports the LightCDD meta-data model of the digital twin; 2) to develop a digital twin (NewStarT) that imports the ontology developed; 3)to demonstrate the NewStarT digital twin technology (TRL6); 4)to disseminate the project results; 5) to manage, coordinate & supervise the project

Project results:

 • Data set
 • Prepared at least 3 scientific articles published in Scopus or WoS indexed Q1/Q2 level scientific journals
 • Participation in at least 2 international scientific conferences
 • Participation in at least 1 conference organized by the Latgale Tourism Association with a presentation
 • Defended 1 master's thesis on the topic of the project
 • NewStarT digital twin technology-based tool (TRL6) developed

Partners: Lead partner:Rezekne Academy of Technologies, Associated partners: Latgale Tourism Association 

Project budget: 300 000 EUR

Project funding source: Latvian Council of Science

RTA staff involved: L.Litavniece, J.Lonska, A.Zvaigzne, I.Dembovska, I.Silicka, S.Kodors, I.Zarembo, Students: D.Zeps.