Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem. Projekta Nr.LV VPP-IZM-2018/1-0015

 • Finansējums

  Projekta partnera izmaksas ir  60 000.00 EUR no IZM Valsts pētījumu programmu finansējuma.

  Projekta vadītājs RTA

  Dr.paed., prof.V.Ļubkina

  Tālrunis: +371 26121040, e-pasts: Velta.Lubkina@rta.lv

  Projekta administratore

  Dr.paed., Līga Danilāne

  Tālrunis: +371 29474886, e-pasts: Liga.Danilane@rta.lv

  Sociālie tīkli, citas atsauces

  http://2021.rta.lv/regi_projekti/

  Projekta īstenošanas komanda

  V.Ļubkina  - projekta vadītāja, L.Danilāne - projekta administratore, I.Mietule, S.Ušča, doktorantsA.Vilkaste, magistranteL.Kalniņa

  Projekta partneri

  Latvijas Universitāte – vadošais partneris

  Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

  Projekta mērķis

  Projekta mērķis ir novērtēt un reaģēt uz migrācijas un demogrāfiskajām problēmām, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību un iekļaujošu sabiedrību Latvijā.

  Projekta aktivitātes

  WP 6 "Augstākās izglītības stratēģijas cilvēkkapitāla zaudējumu novēršanai". Augsti kvalificēta migrācija tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem iekļaujošas izaugsmes un inovāciju elementiem. Augsti kvalificētu speciālistu aiziešana (intelektuālā darbaspēka emigrācija), kā arī augsts jauniešu emigrācija, kas neatgriežas pēc augstākās izglītības iegūšanas ārzemēs, rada ievērojamus attīstības draudus un finansiālus zaudējumus.

  Augstākās izglītības iestāžu potenciāla demogrāfisko problēmu risināšanā noteikšana;

  Galveno faktoru identificēšana, kas ietekmē izglītotu personu piesaisti un saglabāšanu un kvalificētu cilvēkkapitālu

  Pedagogu profesionālās kompetencesuzlabošanas talantīgu studentu integrācijai un saglabāšanai izpēte

  Projekta rezultāti

  • Projekts sekmēs esošo demogrāfijas, migrācijas un reģionālo pētījumu jomu, radot jaunus secinājumus gan no teorētiskām, gan empīriskām perspektīvām;
  • pētījumu rezultātu izplatīšana zinātniskajai pasaulei un valsts pārvaldes iestādēm, kas darbojas migrācijas politikas izstrādē;
  • diskusijas un atklātas debates ar pilsonisko sabiedrību un sabiedrību.
  • Lai panāktu lielāku ietekmi uz nacionālo auditoriju, ir paredzēta arī zinātniska monogrāfija latviešu valodā.