Individualizēta un personalizēta atbalsta sistēma skolēnu tekstpratības, rēķinpratības un dabaszinātniskās pratības attīstīšanai

Projekta numurs: VPP-IZM-Izglītība-2023/1-0001

Projekta vadītājs/koordinators: Sanita Martena, Laine Blūma, Dace Namsone

Projekta mērķis: izveidot un testēt individualizētu atbalsta sistēmu skolēnu fundamentālo pratību (tekst-, rēķin-, dabaszinātniskā) un caurviju prasmju (problēmrisināsana un kritiskā domāšana; pašvadīta mācīšanās) attīstīšanai etniski un lingvistiski daudzveidīgās klasēs

Projekta anotācija un galvenie uzdevumi: Nodrošināt individualizētu un personalizētu atbalstu skolēniem etniski un lingvistiski daudzveidīgā mācību vidē (atbilstoši dažādiem spēju un valodas prasmes līmeņiem). Mērķa īstenošanas uzdevums ir didaktikas, metodikas un atbalsta sistēmu izveide (tai skaitā konkrētu intervenču izveide) pirmsskolas (5–6 gadi) vecumposmam un pamatskolas vecumposmam (1.–9. klase) pamata prasmju pilnveidei (lasītprasme, rēķinātpratība, dabaszinības), caurviju prasmju pilnveidei (kritiskā domāšana un problēmu risināšana, pašvadīta mācīšanās) un iekļaujošas izglītības pieejas nostiprināšanai

Projekta rezultāti: Lai mazinātu pieaugošos nevienlīdzības un noslāņošanās riskus Latvijas izglītības sistēmā, par kuriem signalizē starptautiskie salīdzinošie izglītības pētījumi un nevienmērīgā izglītības reformu ieviešana Latvijas skolās, un panāktu skolēnu snieguma uzlabošanos, šajā projektā tiks izstrādāta un testēta atbalsta sistēma fundamentālo (tekst-, rēķin- un dabaszinātniskā) pratību un caurviju prasmju (kritiskā domāšana, problēmu risināšana, pašvadīta mācīšanās) attīstīšanai. Izveidotā sistēma iekļaus vērtēšanas instrumentus un automatizētu atgriezeniskās saites sistēmu personalizētām mācībām. Lai izveidotu atbalsta sistēmu, tiks radītas jaunas zināšanas: 1. konceptuāls ietvars pratību attīstībai; 2. atbalsta sistēmas apraksts fundamentālo pratību un caurviju prasmju attīstīšanai un iekļaujošās izglītības stiprināšanai etniski un lingvistiski daudzveidīgās klasēs; 3. sistemātiski, pakāpeniski un starpdisciplināri pratību un caurviju prasmju mācīšanās trajektoriju apraksti. Atbalsta sistēma nodrošinās: atbalstu skolotājiem diferencētu mācību risinājumu izvēlē, iekļaujot didaktiku, metodiku un intervences; skolotāju vajadzībās balstītus pilnveides risinājumus. Projekta ietekme tiks panākta visos izglītības līmeņos: skolēni saņems individualizētu atgriezenisko saiti; skolotāji – atgriezenisko saiti par skolēnu sniegumu, kā arī didaktikas un metodikas mācīšanas plānošanai; skolu vadības komandas un izglītības politikas veidotāji – atbalstu un ieteikumus sistēmas ieviešanai darbināšanai.

Partneri: Latvijas Universitāte (vadošais), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Projekta kopējais finansējums: 950 000 EUR (RTA 172 305 EUR)

Projekta finansējuma avots: Valsts pētījumu programma “Izglītība” 2023.–2026. gadam