Intervenču testēšana un uz zināšanām balstītas rekomendāciju sistēmas izstrāde pasniegtā ēdiena atkritumu traukos samazināšanai skolu ēdināšanā Latvijā

Projekta numurs: lzp-2022/1-0492

Projekta vadītājs/koordinators : Dr., asoc.prof. Jeļena Lonska

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir novērtēt intervenču ietekmi, kas ir vērstas uz pasniegtā ēdiena atkritumu traukos daudzuma samazināšanu Rēzeknes pilsētas skolās atbildīgā pārtikas patēriņa koncepcijas ietvaros, noteikt skolēnu informētības līmeni par pārtikas izšķērdēšanas negatīvo ietekmi, izvērtēt viņu zināšanas un attieksmi pret veselīgas ēšanas paradumiem, noskaidrot skolēnu viedokli par ēdināšanas procesa organizēšanu skolas ēdnīcā, kā arī izstrādāt uz zināšanām balstītas rekomendāciju sistēmas prototipu pasniegtā ēdiena atkritumu traukos samazināšanai Latvijas skolās.

Projekta anotācija: Pētījuma hipotēze: veicot uz pasniegtā ēdiena atkritumu traukos apjoma samazināšanu vērstas intervences Rēzeknes pilsētas skolās, var samazināt pasniegtā ēdiena atkritumu traukos apjomu, kas paliek pēc skolēnu pusdienām, tādējādi veicinot ilgtspējīgu pārtikas patēriņu.

Projekta uzdevumi: (1) sadarbībā ar izvēlēto Rēzeknes pilsētas skolu administrācijām veikt uz pasniegtā ēdiena atkritumu traukos apjoma samazināšanu vērstas intervences; (2) veikt pasniegtā ēdiena atkritumu traukos apjoma mērījumus pirms un pēc intervencēm ar mērķi statistiski novērtēt veikto intervenču ietekmi; (3) veikt skolēnu aptauju pirms un pēc intervencēm ar mērķi iegūt atgriezenisko saiti ēdināšanas procesu organizēšanas pilnveidei; (4) izstrādāt uz zināšanām balstītas rekomendāciju sistēmas prototipu pasniegtā ēdiena atkritumu traukos apjoma samazināšanai Latvijas skolās; (5) izplatīt projekta rezultātus, sagatavojot vismaz 3 zinātniskās publikācijas augsta līmeņa zinātniskajos žurnālos (Q1, Q2), kas indeksēti Web of Science Core Collection vai SCOPUS datubāzēs, piedalīties vismaz 2 starptautiskās zinātniskās konferencēs; (6) vadīt, administratīvi koordinēt un uzraudzīt projektu.

Projekta rezultāti:

  • Iegūtas 6 datu kopas (ar PĒAT mērījumu un skolēnu aptauju datiem)
  • Sagatavoti vismaz 3 zinātniskie raksti, kas publicēti Scopus vai WoS indeksētos Q1/Q2 līmeņa zinātniskajos žurnālos
  • Piedalīšanās vismaz 2 starptautiskās zinātniskās konferencēs
  • Aizstāvēts 1 promocijas darbs projekta tematikā (PhD studente J.Dekšne, zin.vadītāja asoc.prof. L.Litavniece)
  • Izstrādāts uz zināšanām balstītās rekomendāciju sistēmas prototips

Partneri: Vadošais partneris: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Asociētie partneri: Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes 2.vidusskola, Rēzeknes 3.pamatskola, Rēzeknes 6.pamatskola, Matomatic AB (Sweden)

Projekta finansējums: 299’997,00 EUR

Projekta finansējuma avots: Latvijas Zinātnes padome

RTA personāls, ka ir iesaistīts projektā: J.Lonska, A.Zvaigzne, L.Litavniece, I.Silicka, S.Kodors, I.Zarembo, Doktoranti I.Kotāne, J.Dekšne, I.Apeināns.

Testing Interventions and Developing a Knowledge-based Recommendation System to Reduce Plate Waste in School Catering in Latvia

Project number:lzp-2022/1-0492

Project manager/coordinator: Dr., asoc.prof. Jeļena Lonska

Project goal: The goal of the project is to assess the impacts of interventions aimed at reducing the amount of plate waste in selected schools in Rezekne city in relation to smart and responsible food consumption and identify the level of awareness of schoolchildren about the negative impacts of food waste (FW) and their knowledge and attitudes towards healthy eating behaviours and opinions on school canteen work management, as well as to develop knowledge-based recommendation system prototype to reduce the amount of FW in Latvian schools.

Project annotation: Research hypothesis: making individual interventions aimed at reducing the amount of PW at Rezekne city schools can reduce the amount of PW that remains after school lunches, thereby promoting sustainable food consumption.

Tasks of the project: (1) to make individual interventions (recommendations) aimed at reducing the amount of PW, which were defined by the previous research on the management of catering services at Rezekne city schools in cooperation with the administrations of selected schools in Rezekne city; (2) to perform pre-intervention and post-intervention quantification of the amount of PW with the aim of statistically assessing the impacts of the interventions made; (3) to conduct a pre-intervention and a post-intervention survey of schoolchildren with the aim of receiving feedback for improvement; (4) to develop a prototype of a knowledge-based recommendation system for PW reduction at schools in Latvia; (5) to disseminate the project results by preparing at least 3 research papers to be published in high level scientific journals (Q1, Q2) indexed in the Web of Science Core Collection or SCOPUS databases, participate in at least 2 international scientific conferences; (6) to manage, administratively coordinate and supervise the project.

Project results:

  • 6 datasets are acquired
  • At least 3 scientific research papers published in Scopus or WoS indexed high-level (Q1/Q2) scientific journals
  • Participation in at least 2 international scientific conferences
  • 1 PhD thesis is defended in project related topic (PhD student J.Deksne, scientific supervisor asoc.prof. L.Litavniece)
  • A prototype of the knowledge-based recommendation system is developed

Partners: Lead partner: Rezekne Academy of Technologies, Associated partners: Rezekne State Polish Gymnasium, Rezekne Secondary School No. 2, Rezekne Primary School No. 3, Rezekne Primary School No. 6, “Matomatic AB” (Sweden).

Project budget: 299’997,00 EUR

Project funding source: Latvian Council of Science

RTA staff involved: J.Lonska, A.Zvaigzne, L.Litavniece, I.Silicka, S.Kodors, I.Zarembo, Doktoranti I.Kotāne, J.Dekšne, I.Apeināns.