"Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā" Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003

Projekta kopējais finansējums: 641 000 EUR
Projekta finansētājs: LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome
Projekta partneriLatvijas Universitātes Latviešu valodas institūts(vadošais partneris),Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts,Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija,Liepājas Universitāte,Ventspils Augstskola
Projekta vadītāja: Sanda Rapa (LU LaVI)
Projekta koordinatore RTA: Antra Kļavinska
RTA pētnieciskā grupa: REGI vadošais pētnieks Ingars Gusāns, REGI vadošā pētniece Antra Kļavinska, IVDF bakalaura studiju programmas “Skolotājs” (studiju modulis “Valodu joma”) studente Laura Mazure.
Kontaktinformācijaantra.klavinska@rta.lv
Projekta mērķis: pētīt Latvijas lingvistiskās vides reģionālo un vēsturisko savpatību, to attīstot par drošu un spēcīgu nacionālās identitātes pamatu.
Projekta tematiskais uzdevums: Latvijas lingvistiskās vides reģionālās un vēsturiskās savpatības attīstība. Šis uzdevums iekļauj mūsdienu latviešu valodas pētniecību ar statistiskās, vizualizācijas un korpuslingvistikas metodēm, kā arī jaunu lingvistikas virzienu attīstību šādos izpētes virzienos:

  • pētījumi tulkojumzinātnes, kontaktlingvistikas un areālās valodniecības jomā, latviešu valodas konkurētspēja kontaktvalodu situācijā, Eiropas un pasaules daudzvalodu konteksts;
  • latviešu valodas dialektu pētniecība, it īpaši izlokšņu leksikas un gramatikas izpēte, kā arī sociolingvistisks skatījums uz mūsdienu izloksnēm, to dzīvotspēju un transformāciju ekstralingvistisko faktoru ietekmē, balstoties uz lauka pētījumiem un izlokšņu materiālu digitālās krātuves zinātnisko aprakstu; e-rīku un digitālo leksikogrāfisko avotu izstrāde: latviešu valodas dialektu atlanta, izlokšņu vārdnīcu izstrādes un latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīka lingvistiskās daļas turpinājums, lai veidotu pamatu izlokšņu aprakstu iekļaušanai Eiropas valodu atlantā un Latvijas izlokšņu un dialektu digitālās kartes izstrādei;
  • vietvārdu sistēmas un vietējā lietojuma tradīcijas novados, Latvijas lingvistisko un vēsturisko vietvārdu datubāzes pilnveide;
  • Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas un Latviešu valodas seno tekstu korpusa modernizācija un papildinājumi;
  • latgaliešu rakstu valodas vēstures un mūsdienu situācijas izpēte, Mūsdienu latgaliešu rakstu valodas korpusa (MuLA) pilnveide, valodas tehnoloģiju attīstība latgaliešu rakstu valodai.

Saite uz projekta mājas lapu:Valsts pētījumu programmas projekts „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā" - LULaVI