"Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" VPP-LETONIKA-2022/1-0001

Projekta vadītājs/koordinators: Ina Druviete

Projekta mērķis: Projekta uzdevums ir nodrošināt latviešu valodas kā Latvijas valstiskuma un vērtībās balstītas kopīgās identitātes pamata ilgtspēju.

Projekta anotācija un galvenie uzdevumi: Projekts sniedz ieguldījumu gan sociolingvistikas un valodas apguves teorijas, gan izglītības un sabiedrības informēšanas jomā, tādējādi stiprinot valsts valodas statusu un funkcijas. Projektā gūtie secinājumi izmantojami valsts valodas pamatnostādņu aktualizēšanai un veido ievirzi turpmākiem akadēmiskiem pētījumiem.

Projekta rezultāti: Projekts izstrādāts kā vienots četru apakšprojektu kopums. Pirmajā apakšprojektā pētītas latviešu literārās valodas attīstības tendences saistībā ar valodas ideoloģiju un valodas standartizācijas procesiem, izmantojot mūsdienīgas sociolingvistisko pētījumu metodes. Sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru analizēti Latvijas iedzīvotāju valodas lietošanas paradumi atšķirīgās komunikatīvās situācijās, kā arī lingvistiskā attieksme dažādu sociālo grupu vidū. Otrajā apakšprojektā pētnieki pievēršas bērnu valodas apguvei, bērnu un jauniešu valodas prasmei un valodas lietojumam izglītības iestādēs un diasporā. Trešajā apakšprojektā analizēta virtuālā saziņa, latviešu valodas lietojums sociālajos medijos un to ietekme uz latviešu valodas semantiskajiem un gramatiskajiem aspektiem. Ceturtais apakšprojekts veltūts latviešu valodas terminoloģijas zinātnisko principu un praktiskās terminrades pilnveidei.

Partneru saraksts : LU, LiepU, RTA, LVA

Projekta kopējais finansējums : 427 000 EUR (RTA daļa: 23 111 EUR)

Projekta finansējuma avots: LZP

RTA personāls, kas ir iesaistīts projektā: Sanita Martena