Mapping Adult Trainers‘ Qualifications and Competencies in twin transition to SMART future/SMART MAP

Projekta numurs: NPAD-2023/10103

Projekta vadītājs/koordinators: Ilze Skromule

Projekta mērķis: izstrādāt ziņojumu, kas balstīts uz pieaugušo izglītotāju kvalifikāciju un kompetenču analīzi, lai palielinātu pieaugušo izglītotāju nodarbināmību, ekonomisko un sociālo iekļaušanu un vispārējo sociālo ilgtspējību.

Projekta anotācija un galvenie uzdevumi: Tā kā pieaugušo izglītība atbalsta sabiedrības attīstību, pieaugušo izglītotāji ir galvenie dalībnieki, kas nodrošina pieaugušajiem izglītojamajiem atbilstošas kompetences un kvalifikāciju viedās nākotnes (SMART future) izpranē.

Viedā nākotne ir cieši saistīta pārmaiņām ekoloģijas un digitālajā jomā, kas ietekmē katru mūsu gan ekonomiku un rūpniecību, gan sabiedrību un vidi. Jau šobrīd tiek ieviestas jaunas zaļās tehnoloģijas, lai palīdzētu risināt mūsu laika lielāko izaicinājumu — klimata pārmaiņas. Tāpat tiek atzīts, ka digitalizācija ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas var veicināt ilgtspējības mērķu sasniegšanu un nodrošināt nepieciešamās pārmaiņas.

Tas viss rada iespējas jaunām darbavietām un līdz ar to jaunām prasmēm un kompetencēm, jaunām profesijām un kvalifikācijām. Iztrādātais ziņojums sniegs informāciju par pieaugušo izglītotāju nākotnes kvalifikācijām un kompetencēm, tiks sniegti ieteikumi pētījumiem pieaugušo izglītībā, kā arī aplūkotas prioritātes un svarīgākās darbības jomas, pamatojoties uz politikas/prakses vajadzībām. 

Projekta rezultāti:

1. Literatūras analīzes metodoloģija.

2. Metodoloģija datu vākšanai interviju ceļā, datu analīzei un interpretēšanai.

3. Ziņojums par pieaugušo izglītotāju nākotnes kvalifikācijām un kompetencēm: pieaugušo izglītotāju kvalifikāciju un kompetenču salīdzināšana, identificēšana un analīze; viedās nākotnes vērtību noteikšana, jaunu zaļo darbu meklēšana, zaļo un digitālo prasmju izpēte, akadēmisko un ar politiku saistīto dokumentu analīze, amatu apraksti, vakanču teksti un kompetenču profili, izglītības programmu mācību rezultāti, attīstības tendenču izklāsts. Ziņojuma valodas: angļu, dāņu, grenlandiešu, latviešu un lietuviešu.

4. Ārējo ekpertu vērtējums angļu valodā.

Partneri:

Centre for Education and Innovation Research (CEIR), Latvija

Creative Future Ideas (KAI), Lietuva – vadošais partneris

Com&train, Dānija

Center for Job and Education, Grenlande

Rezekne Academy of Technologies (RTA), Latvija

Projekta kopējais finansējums: EUR 72 500,00 RTA daļa: EUR 11 460,00

Projekta finansējuma avots: Nordplus Adult programme

RTA personāls, ka ir iesaistīts projektā: Ilze Skromule, Svetlana Ušča, Jānis Dzerviniks