Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” , 8.2.2.0/18/I/002

Finansējums, EUR: 413607

 • Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās"

Projekta mērķis

 • Projekta mērķis: stiprināt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmisko personālu, pilnveidojot vismaz 16 docētāju profesionālo kompetenci un nodrošinot vismaz 4 doktorantu un 4 ārvalstu mācībspēku iesaisti akadēmiskajā darbā. 

Projekta galvenie rezultāti

 1. Akadēmiskā personāla stažēšanās Latvijas skolās. Akadēmiskā personāla stažēšanās tiks nodrošināta dažādās Latvijas vispārējās izglītības iestādēs, kas ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas sadarbības partneri, paredzot slēgt arī jaunus sadarbības līgumus. Izglītības iestāžu skaitā, kur notiks stažēšanās, tiks iekļautas iestādes, kas īsteno gan vispārējās izglītības programmas, gan speciālās izglītības programmas un specializējas darbā ar izglītojamajiem ar redzes, dzirdes, valodas un garīgās attīstības traucējumiem, gan arī alternatīvās izglītības skolas.
 2. Akadēmiskā personālā profesionālā pilnveide, apgūstot kursus-
 3. RTA akadēmiskajam personālam (16 docētājiem) tiks piedāvāta iespēja pilnveidot digitālās un profesionālās angļu valodas prasmes, attīstīt līderību un sadarbības prasmes. Mācības ir plānotas integrēti, par pamatu ņemot 1) CLIL (valodas un satura integrēta mācīšanās) pieeju, piemēram, plānojot angļu valodas kursu saturu tā, lai vienlaicīgi mācību procesā tiktu izmantoti dažādi digitālie rīki, tiešsaistes platformas u.tml., kā arī tādas valodas apguves formas, kas veicina līderības izpausmes (problēmsituācijas, iniciatīva, kopīgas rīcības plānošana u.tml.); 2) sadarbību ar angļu valodas skolotājiem, stažējoties skolās un plānojot kopīgas darba formas - mācības angļu valodas pilnveidei; 3) mācības tieša kontakta nodarbībās un digitālajā vidē, kurā tiks izveidota īpaši šim mērķim paredzēta mācību platforma. 
 4. Vietējo un ārvalstu speciālistu iesaiste RTA akadēmiskajā un zinātniskajā darbā.
 5. Akadēmiskajā darbā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” tiks iesaistīti 4 doktoranti un 4 ārzemju mācībspēki, kas prioritāri specializējas speciālajā un iekļaujošajā izglītībā, informācijas tehnoloģiju pielietošanā izglītībā un reģionālistikā (izglītības procesu izpētē Latgalē Latvijas un Eiropas izglītības telpas kontekstā). 

Projekta vadītāja

Projekta vadītājas asistents

 • Aldis Kaļva

Projekta koordinators

 • Ingars Gusāns

Projekta izpildītājs

 • Mārtiņš Spridzāns

Iesaistītās personas

 • RTA personāls, Latvijas skolu skolotāji, doktoranti, ārzemju mācībspēki

Projekta mājaslapa