Par institūtu

Humanitāro un sociālo zinātņu joma

Institūta mērķis ir veikt starpdisciplinārus pētījumus humanitāro un sociālo zinātņu jomā, nodrošinot Latgales reģiona izpēti Latvijas, Eiropas un pasaules kontekstā, attīstīt institūta zinātnisko bāzi, veicināt pētījumu rezultātu praktisko pielietojumu, komercializāciju un integrēšanu studiju procesā un sabiedrībā kopumā.

Zinātnes nozares:

  • sociālās zinātnes (Izglītības zinātnes, Ekonomika un uzņēmējdarbība, Psiholoģija);
  • humanitārās un mākslas zinātnes (Valodniecība un literatūrzinātne, Vēsture un arheoloģija, Filozofija, ētika un reliģija, Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra);

#
REGI

Institūta personāls

REGI

Attīstības stratēģija

Reģionālistikas zinātniskā institūta (REGI) pētniecības stratēģija nākamajiem 6 gadiem ir daļa no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Vispārējās zinātniskās darbības stratēģijas.

REGI mērķis ir saistīts ar RTA ilgtermiņa mērķi: stiprināt sociālo zinātņu lomu, īpašu uzmanību pievēršot starpdisciplināriem pētījumiem, ņemot vērā ne tikai nacionālos, bet arī globālos izaicinājumus ekonomikā, izglītībā un vidē.

REGI ir spēcīgs starptautisks spēlētājs, kas vēlas sasniegt nozīmīgumu pasaules līmenī, lai sasniegtu augstākos standartus attiecībā uz oriģinalitāti, nozīmīgumu un precizitāti.

REGI turpinās anonīmi recenzēto zinātnisko publikāciju sagatavošanu, kas iekļautas starptautiski pieejamās datu bāzēs. 2020. gadā tiks publicēts jaunais starptautiskais zinātniskais e-žurnāls EDUCATION. INNOVATION. DIVERSITY, kas tiks publicēts saskaņā ar starptautisko licenci: Creative Commons Attribution 4.0 International License. Institūta pētījumu rezultāti tiek publicēti attiecīgās disciplīnas vadošajos forumos (Thomson Reuters WoS0; SCOPUS; Journals CI). Tiem ir ievērojama ietekme uz disciplīnas attīstību. REGI tiek augstu novērtēta kā partneris starptautiskos pētniecības projektos.

Institūta pētījumi ir ļoti svarīgi ekonomikai / sabiedrībai, kas padara institūciju par ļoti novērtētu partneri pētniecības un attīstības projektos ārpus akadēmiskās vides. REGI zinātnieki ir ļoti pieprasīti kā eksperti privātajā un publiskajā sektorā, tāpēc iestāde ir nozīmīgs sabiedrības attīstības virzītājspēks.

REGI ir spēcīgs starptautisks spēlētājs, kurš spēj nodrošināt starptautiski salīdzināmu izcilu pētniecības vidi ar augsta līmeņa starptautiskiem zinātniekiem attiecīgajā disciplīnā. REGI turpinās uzlabot laboratoriju aprīkojumu un struktūru (izveidotas 3 laboratorijas). Plānots izveidot vēl vienu laboratoriju (Valodu un kultūras laboratoriju) un vienu centru (Dizaina un radošās industrijas inovāciju centrs), kas ļaus piesaistīt jaunus doktorantus un praktiķus, kas nodrošinās PLE pieaugumu.

Tādējādi tiks uzlabota komunikācija starp zinātniekiem, uzņēmējiem un investoriem, veicinot sadarbību ar nacionālas un starptautiskas nozīmes pētniecības centriem, zinātniskajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, reģionālajām pašvaldībām, nacionālajām, nevalstiskajām un starptautiskajām organizācijām.

REGI īsteno jaunāko doktora studiju programmu Latvijā - “Pedagoģija”, kas tika licencēta 2008. gadā un starptautiski akreditēta 2010. gada 2. jūnijā (lēmums Nr. 3465) ar starptautisko ekspertu augstāko novērtējumu. Promocijas tiesības doktora grāda piešķiršanai iegūtas 2015. gadā divās pedagoģijas zinātnes apakšnozarēs - sociālajā pedagoģijā un nozares (speciālās izglītības) pedagoģijā.

Saskaņā ar Latvijas Zinātnes padomes statistisko novērtējumu (2019) RTA ir visproduktīvākā augstākās izglītības iestāde pedagoģijas zinātņu doktoru sagatavošanā Latvijā.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 27 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais ziņojums “Priekšlikumi konceptuāli jaunas, uz kompetencēm balstītas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā, kas atbilst izglītības prasībām” un EK prioritātēm pētniecības un augstākās izglītības jomā Latvijā , tika izstrādāta vienota doktora studiju programma Latvijā: Izglītības zinātnes.

Programmā ietilpst arī RTA doktora studiju programma “Pedagoģija”, kurā RTA būs atbildīga par moduļa “Speciālā izglītība un sociālais darbs” ieviešanu Latvijā. Vairāku augstākās izglītības iestāžu sadarbība vienas valsts ietvaros ir unikāla arī globālā līmenī, jo tradicionālais sadarbības modelis balstās uz vienotām starptautiskām programmām (piemēram, Monako Starptautiskā universitāte utt.).

REGI zinātnieki ļoti aktīvi darbojas doktorantūru komitejās / promocijas padomēs Latvijā un ārzemēs.

Tādējādi REGI ir spēcīgs starptautisks spēlētājs. Institūts attiecīgajā zinātnes disciplīnā spēj sevi pierādīt kā starptautiski zinātniskas sabiedrības atzītu un ievērojamu spēlētāju. Paredzams, ka nākamo 5-10 gadu laikā mēs sasniegsim būtiskus starptautiskus sasniegumus konkrētajā zinātnes disciplīnā, kā arī piesaistīsim vadošos pētniekus un daudzsološos doktorantus.

REGI

Pētniecības virzieni

REGI pētniecība tiek organizēta atbilstoši virzieniem:

  • sociālās zinātnes: izglītības zinātnes; socioloģija un sociālais darbs;
  • humanitārās un mākslas zinātnes: valodniecība un literatūrzinātne.

Pamatojoties uz to, REGI pētniecība tiek organizēta:

  • Humanitārajās zinātnēs, kas sevī ietver valodniecību un literatūrzinātni;
  • Sociālās zinātnes – Personības socializācijas pētījumu virziens (PSPV), kas sevī ietver izglītības zinātnes; socioloģiju un sociālais darbs.

REGI ietilpst kopējā RTA Zinātniskās darbības struktūrā un darbojas atbilstoši RTA Zinātniskās stratēģijas nostādnēm, kurā ir noteikti īstermiņa un ilgtermiņa mērķi.

REGI zinātniskā darbība cieši saistīta ar Valsts zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm un izvirzītajiem mērķiem 2014.–2020.gadam, kas nacionālajā attīstības plānošanas sistēmā ir daļa no Viedās specializācijas stratēģijas un sekmē valsts ilgtermiņa un vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentos izvirzīto mērķu sasniegšanu. Tā kā zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas politikas virsmērķis ir Latvijas zināšanu bāzes un inovāciju kapacitātes attīstība un inovāciju sistēmas koordinācija, tad REGI darbība tiek balstīta uz trim pamatfaktoriem.

1. Atvērtā inovācija, kuras pamatā ir divas galvenās idejas:

  • REGI izmanto ārējās zināšanas un tehnoloģijas, lai stiprinātu pašu inovācijas (aktīva pētnieku piedalīšanās konferencēs un starptautiskos projektos nodrošina ārējo zināšanu un tehnoloģiju integrēšanu savos inovatīvos pētījumos)
  • REGI veido vērtību no iekšēji izstrādātās inovācijas, kas ne uzreiz tiek izmantota pašu darbā (pētnieki ar inovatīvām idejām, zinātnisko metodoloģiju tiek aicināti starptautiska un nacionāla līmeņa līgumdarbu izpildē, piem., līgums ar Palgrave Macmillan izdevniecību, ar Latviešu valodas aģentūru, Izglītības un zinātnes ministriju u.c.). Inovāciju process ir pieejams arī cilvēkiem ar pieredzi citās starpdisciplinārās jomās (piem.: VPP INOSOCTEREHI; INTERREG LAT-LIT projekts POZCOPING u. c.).

2. Atvērtā zinātne, kas nodrošina pieeju zinātnes procesam, kurā īpaša uzmanība pievērsta zināšanu izplatīšanai ar digitālās un sadarbības tehnoloģijas palīdzību (piem.: FLPP DocTDLL un LV-UA projekti, atvērtā pieeja publikācijām u. c).

3. Atvērtība pasaulei kā starptautiskās sadarbības veicināšana pētnieku vidū, kas nodrošina piekļuvi inovācijām un sekmē to pārnesi un pielāgošanu. Tādā veidā tiek piesaistīti REGI darbā ārvalstu zinātnieki Dr. G. Marzano – Itālija; Dr. A. Krouglovs – Lielbritānija, Dr. H. F. Marten – Vācija u. c.