Kvalifikācija: Tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētājs

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 2,5 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu

Kredītpunktu skaits: 150 KP

Programmas direktors(e)

Lektore, Mg.sc.ing., Mg. paed., Mg.design.
Silvija Mežinska

Silvija.Mezinska@rta.lv

29716353

Programmas mērķis ir sagatavot studentus darbam tekstilrūpniecības nozares apģērbu projektēšanas jomā, dažāda līmeņa uzņēmumos, kā arī ievirzīt studentus dizaina pētniecībā, tādējādi nodrošinot absolventu konkurētspēju Latvijas un starptautiskā darba tirgū.

Programmas struktūru veido vispārizglītojošās daļas studiju kursi: Uzņēmējdarbības uzsākšana, Ievads cilvēkzinībās, Informāciju un komunikācijas tehnoloģijas, Ievads pētniecībā u.c.; nozares mācību kursi studējošajiem tiek piedāvāti atbilstoši profesijas - tekstila un ādas izstrādājumu projektētājs - mūsdienu aktualitātēm: Dizaina attīstības tendences, Grafiskās programmas IT, Apģērbu konstruēšana, projektēšana, Progresīvās tehnoloģijas, Kolekciju plānošana un izstrāde.

Studiju programmas satura apguvi nodrošina augsti kvalificēti, savā jomā profesionāli mācībspēki. Programmas īstenošanā piedalās arī ārzemju vieslektori.

Studiju programmas atsevišķas daļas studējošie var apgūt ES augstskolās, izmantojot ERASMUS+ piedāvātās iespējas.

Studiju programmas rezultāti

 • Spēj parādīt tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētāja profesijai (specializācija apģērbu projektētājs) nepieciešamās vispārējās un profesionālās faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju specializētas zināšanas priekšstata, izpratnes un lietošanas līmenī.
 • Spēj parādīt projektētāja profesijai nepieciešamo tekstilrūpniecības un saistīto nozaru svarīgāko jēdzienu, projektēšanas un ražošanas procesa likumsakarību un aktualitāšu izpratni, dažādās profesionālās situācijās un vidē, ņemot vērā tehnoloģiju, materiālu attīstības tendences.

 • Balstoties uz analītisku pieeju, izmantojot apgūtos nozares teorētiskos pamatus, spēj strādāt sadarbībā ar citiem, plānot, organizēt un veikt praktiskus uzdevumus, profesionālu darbību tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētāja kvalifikācijai atbilstošas profesionālās kompetences līmenī.
 • Spēj pielietot radošās, praktiskās, inovatīvas pieejas tekstiliju un ādas izstrādājumu projektēšanā (specializējoties apģērbu projektēšanā), plānot, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, projektējot jaunu izstrādājumu konceptuālos modeļus, dažādās profesionālās, nestandarta situācijās un vides, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas.
 • Spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, parādīt profesionālu pieeju, problēmu risināšanas prasmes, kas profesionāliem uzdevumiem ļauj rast radošus risinājumus, lai veiktu pētniecisku vai projektēšanas darbību, kvalificētas profesionālas funkcijas.
 • Spēj formulēt, pārrunāt un argumentēti apspriest nozares praktiskos jautājumus, pētījumu rezultātus, diskutēt dažādos līmeņos ar kolēģiem, klientiem un vadību, risinot darba uzdevumus apģērbu projektēšanas jomā.
 • Spēj kritiski vērtēt savu zināšanu un prasmju līmeni profesionālās specializācijas (apģērbu projektēšanas) jomā un nepieciešamību to pilnveidot, turpināt savu tālāko izglītību, patstāvīgi pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju, kompetences atbilstoši novitātēm ar profesionālo darbību saistītajās nozarēs.

 • Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, apstrādāt, novērtēt, sistematizēt, izmantot informāciju nozarē vai profesijā, saistītu ar tekstilizstrādājumu projektēšanu un ražošanu, izmantot to lēmumu pieņemšanā, tekstilizstrādājumu ražošanas uzņēmuma darbības nodrošināšanā, problēmu risināšanā.
 • Spēj formulēt, analītiski aprakstīt, analizēt un risināt praktiskas problēmas, profesionālus uzdevumus apģērbu projektēšanas un ražošanas procesa nodrošināšanā, uzņemties atbildību un izrādīt iniciatīvu, veicot darbu individuāli vai komandā, deleģējot uzdevumu veikšanu, strādājot uzņēmuma profesionāļu komandā, vadot citu profesionāļu darbu.
 • Spēj izvērtēt profesionālās darbības ietekmi plašākā sociālā kontekstā, t.i. uz vidi un sabiedrību, parādīt izpratni par profesionālo ētiku tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētāja profesijā un piedalīties tekstilrūpniecības nozares atbilstošas jomas attīstībā.
 • Spēj ievērot drošas darba vides pasākumus, profesionālās darbības un komunikācijas pamatprincipus darba vidē, piemērot noteiktai situācijai atbilstošās normatīvos dokumentus, izmantot digitālos rīkus, uzņēmējdarbības principus, sagatavot un vadīt prezentācijas, sekmējot procesu sistematizāciju, optimizāciju un digitalizāciju.

Absolventu iespējas

 • Strādāt dažāda līmeņa ražošanas uzņēmumos atbilstoši profesijai.
 • Veikt izstrādājumu projektēšanu individuālā uzņēmējdarbībā.
 • Veikt pētniecību dizaina jomā.
 • Turpināt studijas RTA bakalaura studiju programmās Biznesa vadība, Uzņēmējdarbība, vai arī citā Latvijas vai ārzemju augstskolā.
#

Uzņemšanas prasības

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.