Grāds: Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadības zinātnē un administrēšanā

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 3 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)
 • neklātienes studijas: 3,5 gadi (maksas studijas 1770 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 120 KP (180 ECTS)

Programmas direktors(e)

Profesore, Dr.oec.
Iluta Arbidāne

Iluta.Arbidane@rta.lv

28319180

Programmas mērķis ir sagatavot studentus darbam uzņēmējdarbības vadības nozarē valsts un privātajā sektorā, kā arī ievirzīt studentus zinātniskās pētniecības darbā, tādējādi nodrošinot absolventu konkurētspēju Latvijas un starptautiskā darba tirgū.

Programmas struktūru veido obligātās daļas studiju moduļi: Vadība, Uzņēmējdarbība un inovācijas, Ekonomika un likumdošana, Grāmatvedība un finanses, Sociālās un komunikācijas prasmes, Zinātniskā metodoloģija. Ierobežotās izvēles daļā studējošajiem tiek piedāvāti studiju moduļi atbilstoši uzņēmējdarbības vides, reģiona un mūsdienu aktualitātēm.

Studiju programmas saturu apgūšanu nodrošina augsti kvalificēti, savā jomā profesionāli mācībspēki. Programmas īstenošanā ir iesaistīti arī ārzemju docētāji.

Studiju programmas atsevišķas daļas studējošie var apgūt ES augstskolās, izmantojot ERASMUS+ piedāvātās iespējas.

Bakalaura studiju programma “Biznesa vadība” ir starptautiski akreditēta uz maksimāli iespējamo termiņu 6 gadi līdz 2027. gada 14. oktobrim. Akreditācijas procesā programma ir saņēmusi augstākos vērtējumus.

Studiju programmas rezultāti

 • Spēj parādīt vadības zinātnes raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, no kurām daļa zināšanu atbilst ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares augstāko sasniegumu līmenim.
 • Spēj parādīt vadības zinātnes svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

 • Spēj izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību.
 • Spēj formulēt un analītiski aprakstīt ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares informāciju, problēmas un risinājumus, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
 • Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi.
 • Spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.
 • Spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

 • Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot.
 • Spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas biznesa vadības jomā.
 • Spēj parādīt, ka izprot biznesa ētiku.
 • Spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.
 • Spēj piedalīties uzņēmējdarbības profesionālās jomas attīstībā.

Absolventu iespējas

 • Strādāt uzņēmumos un iestādēs dažāda līmeņa vadības amatos atbilstoši interešu jomai.
 • Piedalīties projektu vadības dažādos posmos.
 • Veikt zinātnisko pētniecību.
 • Turpināt studijas RTA akadēmiskā maģistra studiju programmā “Vadības zinātne” vai profesionālā maģistra studiju programmā “Finanšu vadība” vai arī citā Latvijas vai ārzemju augstskolā.
#

Uzņemšanas prasības

Vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.