Kvalifikācija: Ēku būvdarbu vadītājs

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 3 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)
 • neklātienes studijas: 3,5 gadi (maksas studijas 1910 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu

Kredītpunktu skaits: 180 KP

Programmas direktors(e)

Asociētā profesore, Ph.D.
Ērika Teirumnieka

Erika.Teirumnieka@rta.lv

Programmas mērķis ir sagatavot studentus darbam būvniecības nozarē valsts un privātajā sektorā, ievērojot teorijas un prakses vienību, tādējādi nodrošinot absolventu konkurētspēju Latvijas un starptautiskā darba tirgū.

Programmas ietvaros studenti iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas nepieciešamas būvdarbu vadītāja pienākumu veikšanai, lai atbilstoši “Ēku būvdarbu vadītāja” profesijas standartam, varētu veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt darbus būvobjektā.

Studiju programmas saturu apgūšanu nodrošina augsti kvalificēti, savā jomā profesionāli mācībspēki.

Studiju programmas atsevišķas daļas studējošie var apgūt ES augstskolās, izmantojot ERASMUS+ piedāvātās iespējas.

Studiju programmas rezultāti

 • Spēj patstāvīgi iepazīties ar būvprojekta dokumentāciju un novērtēt tās atbilstību izvirzītajam būvprojekta mērķim, kā arī izvērtēt būvprojektā paredzētos būvizstrādājumus un sniegt priekšlikumus to nomaiņai.
 • Spēj izstrādāt būvdarbu veikšanas projektu būvobjektam, tā saskaņošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Spēj izmantot būvniecības informācijas, būves modelēšanas un būvniecības kvalitātes kontroles sistēmas, nodrošināt piegādāto būvizstrādājumu un materiālu sākotnējo kontroli un atsevišķu darba operāciju vai procesu tehnoloģisko kontroli.
 • Spēj ievērot drošas darba vides pasākumus, profesionālās darbības un komunikācijas pamatprincipus būvlaukumā, piemērot noteiktai situācijai atbilstošās darba tiesību normas, izmantot digitālos rīkus, uzņēmējdarbības principus.

 • Spēj patstāvīgi plānot būvprojekta realizācijas organizēšanu, organizēt būvlaukuma sagatavošanas darbus, būves asu, inženiertīklu nospraušanu un nodrošināt būvobjektu ar nepieciešamajiem resursiem un uzturēt tā funkcionalitāti.
 • Spēj piedalīties pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementu) noslēguma kontroles organizēšanā un būvdarbu garantijas laikā būvkomersanta uzņemto saistību izpildē.
 • Spēj izvērtēt datos novēroto (vai piedāvāto) modeļu un likumsakarību nozīmi ēku būvniecībā, vispārināt iegūtos secinājumus un izvirzīt jaunas problēmas ēku būvniecībā jomā vispārinātā veidā. Spēj sistematizēt informāciju un rast radošus risinājumus tehnoloģisko procesu attīstībai, rīkojoties ar zinātniskajiem datiem.

 • Spēj nodrošināt ēku būvdarbu operatīvu vadīšanu atbilstoši būvprojektam, dokumentēt būvdarbu gaitu atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām un precīzi veikt regulāros mērījumus būvdarbu realizācijas gaitā.
 • Spēj realizēt būvprojektā paredzēto būvdarbu izpildi, sagatavot izpilddokumentāciju būves pabeigšanai, analizēt būvdarbu izpildē patērētos resursus, kā arī izvērtēt blakus esošo būvju tehniskā stāvokļa konstatēto izmaiņu monitoringa rezultātus.

Absolventu iespējas

 • Absolventi, kuri ir sekmīgi izpildījuši izglītības programmā noteiktās prasības un ir sekmīgi aizstāvējuši kvalifikācijas darbu, saņem pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu un iegūst kvalifikāciju “Būvdarbu vadītājs” (profesijas standarts „Būvdarbu vadītājs”, reģistrācijas numurs PS 0020).
 • Pēc diploma iegūšanas būvdarbu vadītāju darba vietas varētu būt būvniecības un projektēšanas uzņēmumos, būvuzraudzības dienestā, būvmateriālu izplatīšanas un tirdzniecības vietās, kā arī iespēja attīstīt patstāvīgu uzņēmējdarbību.
 • Atbilstoši Noteikumiem par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu pēc diploma iegūšanas jaunajam speciālistam ir 2 gadi jāstrādā būvobjektā un tad ir tiesības pretendēt uz sertifikātu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, ko izsniedz Latvijas Būvinženieru savienība.
#

Uzņemšanas prasības

Vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība.

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.