Kvalifikācija: Būvdarbu vadītāja kvalifikācija

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: 3 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 1630 EUR / gadā)
  • neklātienes studijas: 3,5 gadi (maksas studijas 1280 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu

Kredītpunktu skaits: 120 KP (180 ECTS)

#
Programmas direktors(-e)

Viesdocents,
Aleksejs Avots

Aleksejs.Avots@inbox.lv

Nepieciešams satura teksts

Absolventu iespējas

  • Absolventi, kuri ir sekmīgi izpildījuši izglītības programmā noteiktās prasības un ir sekmīgi aizstāvējuši kvalifikācijas darbu, saņem pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu un iegūst kvalifikāciju “Būvdarbu vadītājs” (profesijas standarts „Būvdarbu vadītājs”, reģistrācijas numurs PS 0020).
  • Pēc diploma iegūšanas būvdarbu vadītāju darba vietas varētu būt būvniecības un projektēšanas uzņēmumos, būvuzraudzības dienestā, būvmateriālu izplatīšanas un tirdzniecības vietās, kā arī iespēja attīstīt patstāvīgu uzņēmējdarbību.
  • Atbilstoši Noteikumiem par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu pēc diploma iegūšanas jaunajam speciālistam ir 3 gadi jāstrādā būvobjektā un tad ir tiesības pretendēt uz sertifikātu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, ko izsniedz Latvijas būvinženieru savienība.
#

Uzņemšanas prasības

Vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.