Grāds: Dabaszinātņu maģistra grāds datorsistēmās

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 1,5 gadi (3 sem.) vai 2 gadi (4 sem.) (budžeta finansējums vai maksas studijas 2520 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu

Kredītpunktu skaits: 90 KP vai 120 KP

Programmas direktors(e)

Docente, Dr.oec.
Sandra Ežmale

Sandra.Ezmale@rta.lv

Studiju programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus augstākā un vidējā līmeņa vadītājus elektroniskās komercijas informācijas sistēmās, sagatavot studējošos patstāvīgai zinātniskai darbībai informācijas tehnoloģijas un elektroniskās komercijas saskares jomās un dot ievirzi studijām doktorantūrā.

Studiju rezultāts ir speciālists elektroniskās komercijas informācijas sistēmās ar informācijas tehnoloģiju maģistra grādu, kura teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu līmenis ļauj uzsākt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu, turpināt izglītību datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju zinātņu doktora studiju programmās, kā arī patstāvīgi un sistemātiski pilnveidot savas zināšanas un prasmes, lai piemērotos profesionālai darbībai mainīgos darba tirgus apstākļos, t.i.:

 • spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni elektroniskās komercijas informācijas sistēmās, no kurām daļa atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē;
 • spēj patstāvīgi izmantot elektroniskās komercijas informācijas sistēmu teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību, vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas, kā arī spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem informācijas tehnoloģijas nozares vai profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;
 • spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas informācijas tehnoloģijas nozarē, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas.
 • spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu elektroniskās komercijas informācijas sistēmu analīzi;
 • spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību;
 • spēj ekonomikas procesu analīzes rezultātā izstrādāt prasības IT risinājumiem un attīstīt šos risinājumus;
 • spēj izstrādāt, ieviest un uzturēt elektroniskās komercijas tehnoloģiju sistēmas (EKTS), konsultēt EKTS lietotājus;
 • spēj izveidot tīmekļa vietni, uzņēmuma/organizācijas attīstības stratēģijas saistībā ar EKTS;
 • spēj analizēt uzņēmuma organizatorisko struktūru, sagatavot priekšlikumus tās pilnveidošanai, kā arī veikt vidējā un augstākā līmeņa vadītāja funkcijas;
 • spēj veikt tirgus pētījumus, analizēt pētījuma rezultātus un izstrādāt mārketinga plānu, kā arī pētīt uzņēmuma/organizācijas konkurentus, patērētāju intereses un attieksmi u.c.

Studiju programmas rezultāti

Absolventu iespējas

 • Kļūt par augstākā un vidējā līmeņa vadītāju elektroniskās komercijas un informācijas sistēmu jomā valsts un privātajā sektorā.
 • Turpināt izglītību datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas zinātņu doktora studiju programmās un uzsākt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu.
#

Uzņemšanas prasības

 • studiju apjoms 60 KP (studiju ilgums 1,5 gadi) - Profesionālais bakalaura grāds (studiju ilgums vismaz 4 gadi (240 KP)) vai pirmā cikla profesionālā augstākā izglītība elektroniskajā komercijā vai datorikā, vai ekonomikā, vai vadībā un administrēšanā.
 • studiju apjoms 80 KP (studiju ilgums 2 gadi) - Akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums vismaz 3 gadi (180 KP)) vai pirmā cikla profesionālā augstākā izglītība elektroniskajā komercijā vai datorikā, vai ekonomikā, vai vadībā un administrēšanā.

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.