Kvalifikācija: 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija “Finansists”

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: (-)
  • neklātienes studijas: 2 gadi 6 mēneši (5 sem.) (maksas studijas 1910 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu

Kredītpunktu skaits: 120 KP

Programmas direktors(e)

Lektore, Mg.oec.
Inta Kotāne

Inta.Kotane@rta.lv

Studiju programmas mērķis: sagatavot kvalificētus, reģiona un valsts darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus ar finansista profesijai nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm, kas nodrošina iespēju veikt profesionālās darbības uzdevumus atbilstoši piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam „Finansists”

Nozares teorētiskie studiju kursi dod iespēju studentiem apgūt ekonomiskās likumsakarības, publisko finanšu jautājumus, statistikas un pētījumu metožu teorētiskos un metodoloģiskos pamatus.

Profesionālās specializācijas studiju kursi dod iespēju studentiem apgūt finansista profesijai nepieciešamās praktiskās iemaņas analizējot nodokļu politiku, vērtējot finanšu un kapitāla tirgu darbību, izvērtējot investīciju iespējas un risku vadību uzņēmumā.

Studiju programmas rezultāti

Absolventu iespējas

  • uzsākt profesionālo darbību finansista profesijā.
  • Turpināt studijas maģistra studiju programmās.
#

Uzņemšanas prasības

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, grāmatvedībā, ekonomikā, uzņēmējdarbībā vai vadībā.

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.