Kvalifikācija: 4. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Grāmatvedis”

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 2 gadi (4 sem.) (budžeta finansējums vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)
 • neklātienes studijas: 2 gadi un 6 mēneši (5 sem.) (maksas studijas 1840 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu

Kredītpunktu skaits: 120 KP

Programmas direktors(e)

Profesore, Dr.oec.
Iveta Mietule

Iveta.Mietule@rta.lv

Programmas mērķis ir sagatavot darba tirgum nepieciešamos speciālistus ar profesijas “Grāmatvedis” standartam un 5. NKI/EKI kvalifikācijas līmenim atbilstošām teorētiskām un praktiskām zināšanām, prasmēm un profesionālo kompetenci.

Studiju programmas rezultāti

 • Demonstrēt un pielietot grāmatveža profesijai raksturīgās vispārīgās un specializētās zināšanas priekšstata, izpratnes un lietošanas līmenī.

 • Balstoties uz analītisku pieeju, spēj veikt praktiskus uzdevumus grāmatvedības organizēšanā dažāda līmeņa un veida uzņēmumos un organizācijās.
 • Spēj rast radošus risinājumus profesionālajām problēmām grāmatvedības un nodokļu jomā, kur iespējamas neprognozējamas izmaiņas.
 • Spēj izskaidrot praktiskus jautājumus grāmatvedības jomā, argumentēt savu viedokli un diskutēt ar kolēģiem, klientiem un vadību.
 • Izmantojot apgūtos zināšanas un prasmes, spēj turpināt savu tālāko izglītību un profesionālās kvalifikācijas pilnveidi.
 • Spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus grāmatvedības darba organizēšanā.

 • Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas grāmatvedības uzskaites nodrošināšanā.
 • Spēj atlasīt, klasificēt un novērtēt grāmatvedības informāciju un izmantot to lēmumu pieņemšanā uzņēmuma darbības nodrošināšanā.
 • Spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli vai komandā.
 • Spēj novērtēt grāmatvedības lomu un grāmatvedības informācijas nozīmīgumu plašākā sociālā kontekstā.

Absolventu iespējas

 • Uzsākt profesionālo darbību uzņēmumā grāmatveža profesijā.
 • Turpināt studijas 2. līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās.
#

Uzņemšanas prasības

Vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.