Grāds: Izglītības zinātņu maģistra grāds

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 1 gads un 3 mēneši (50KP) vai 2 gadi (80KP) (budžeta finansējums vai maksas studijas 2390 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 50 vai 80 KP (75 vai 120 ECTS)

Programmas direktors(e)

Profesors, vadošais pētnieks, Dr.paed.
Jānis Dzerviniks

Janis.Dzerviniks@rta.lv

29977436

Programmas mērķis: sekmēt studentu profesionālās pedagoģiskās, vadības un pētnieciskās kompetences pilnveidi konkurētspējai izglītībā, motivēt tālākai akadēmiskai izaugsmei.

Studiju programma ir veidota kā īsā programma (50 KP) un garā programma (80 KP). 50 KP programma paredz iespēju maģistra līmenī apgūt zināšanas, pilnveidot prasmes un attīstīt kompetences studiju moduļos kādā no mūsdienu izglītības videi aktuālām jomām: “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Mācīšanās un mācīšana lietpratībai” un “Izglītības vadība”. 50 KP programmas galvenā mērķgrupa ir skolotāji. 80 KP programmas modulī “Pedagoģija” ir iespēja mērķtiecīgi apgūt pedagoģiskās un pedagoģiskās vadības kompetences un attīstīt pētnieciskās kompetences tiem studentiem, kam iepriekš nav bijusi pedagoģiskā izglītība.

Studiju moduļa “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” apguve sekmē izpratni par cilvēka dažādību kā bagātinošu faktoru izglītībā, paaugstina pedagoģisko un pedagoģiskās vadības kompetenci saistībā ar dažādības jautājumu risināšanu izglītības kontekstā, meklējot un izmantojot pētniecībā balstītus paņēmienus.

Studiju modulī “Mācīšanās un mācīšana lietpratībai” studenti risina mūsdienu izglītības daudzveidīgās problēmas, kas saistītas ar jaunajiem izaicinājumiem un pārmaiņām izglītības politikā un praksē, jauno izglītības standartu ieviešanu, veicinot uz ilgtspējīgu attīstību orientētu pedagoģiskās kompetences pilnveidi.

Studiju modulī “Izglītības vadība” tiek attīstīta studentu izpratne un papildinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas par izglītības politiku valstī un pašvaldībās, organizāciju vadību, līderību izglītībā, izglītības darba vadīšanu, attīstot izglītības iestādes vadītājam un pedagogam nepieciešamās praktiskā darba prasmes un kompetences.

Studiju modulis “Pedagoģija” piedāvā studentiem apgūt mācīšanas un mācīšanās teorētiskos un praktiskos aspektus, mācīšanas un mācīšanās tehnoloģijas, pedagoģisko vadību, padziļinot zināšanas un izpratni par pētniecībā balstītu izglītības praksi, rosinot studentus kļūt par teorētiskos un akadēmiskās prakses pētījumos pamatotu pārmaiņu aģentiem mūsdienu sabiedrības mainīgajos transformatīvajos procesos.

Studiju programmas apguvi nodrošina augsti kvalificēti mācībspēki, kuri sekmīgi spēj sabalansēt teorētiskos un praktiskos jautājumus, akcentējot zināšanas, kas nepieciešamas pedagoģiskajā darbībā un pētniecībā.

Studiju programmas rezultāti

 • izpratne par izglītības zinātnēm (tajās integrējot arī citas ar cilvēka dzīvesdarbību saistītas zinātnes) un to apakšnozarēm, teoriju un praksi, izglītības sistēmām, vēsturi, attīstības tendencēm, pētnieciskajām aktualitātēm Latvijā, Eiropā un pasaulē.
 • izpratne par pētniecisko procesu, kas ietver pētniecisko loģiku, daudzveidīgas pētniecības metodes, pētījuma datu interpretāciju un izplatīšanu.
 • kritiska izpratne par izglītības teoriju, pētījumu un pedagoģisko likumsakarību saistību ar praksi.
 • izpratne par pedagoģisko procesu un optimālu mācīšanās vidi daudzveidīgos izglītības kontekstos.
 • demonstrētas integrētas zināšanas un izpratība par izglītības vadību, dalībnieku savstarpējo mijiedarbību izglītības procesā dažādās izglītības pakāpēs, pētnieciskajā procesā, mentordarbību izglītībā, komunikāciju komandu darbā izglītības institūcijās dažādos līmeņos.

 • sistēmiski un kritiski analizē ar izglītību saistītus sabiedrības procesus, teorijas, pētniecībā iegūtos datus, izglītības politikas un tiesiskās aktualitātes Latvijā, Eiropā un pasaulē.
 • kritiski analizē sarežģītas izglītības zinātņu problēmas dažādos izglītības līmeņos un profesionālajā darbībā, pamatojot un argumentēti mutvārdos un rakstveidā aizstāvot savu viedokli.
 • plāno, īsteno, novērtē un pilnveido pedagoģisko darbību atbilstīgi dažādu izglītības mērķgrupu vajadzībām dažādos kontekstos, veidojot drošu un atbalstošu, optimālu mācību vidi.
 • formulē, analītiski apraksta un prezentē informāciju, problēmas un risinājumus izglītības zinātnēs pedagoga un izglītības vadītāju profesionālajā darbībā.
 • argumentēti izskaidro un diskutē par sarežģītiem vai sistēmiskiem izglītības zinātņu un pedagogu, izglītības vadītāju profesionālās darbības aspektiem, starptautisku un lokālu pētījumu rezultātiem gan ar nozares speciālistiem, gan ar nespeciālistiem un plašāku sabiedrību, prezentē dažādās auditorijās pētniecībā iegūtos rezultātus.
 • patstāvīgi izmanto teorijas, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību izglītības zinātnēs.

 • patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas izglītības nozarē, pamato lēmumus, nepieciešamības gadījumā veic problēmu papildu analīzi, izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes jaunās vai neprognozētās situācijās.
 • integrē dažādu jomu zināšanas un prasmes autonomā lēmumu pieņemšanas procesā, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības un profesionālās darbības metožu attīstībā, ievērojot ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz sabiedrību ilgtspējīgas attīstības kontekstā.
 • rosina un īsteno inovatīvas, teorētiskos un pētījumos pamatotas pārmaiņas izglītības jomā savā darbavietā un sabiedrībā, atbildīgi novērtējot darbības iespējamo ietekmi uz izglītības jomas un sabiedrības savstarpējām attiecībām.
 • vada vai koordinē starpdisciplināras komandas, praksē īsteno mentordarbību, veic izglītojošo darbu atbilstīgi dažādu izglītības mērķgrupu vajadzībām iekļaujošā izglītības vidē, uzņemoties atbildību par savu iniciatīvu, par personāla un komandas darba rezultātiem.
 • reflektē par savu mācīšanās procesu un sasniegtajiem rezultātiem, virza savu turpmāko zināšanu, prasmju un kompetences pilnveidi.

Absolventu iespējas

 • Strādāt izglītības jomā, izpildīt pedagoga, docētāja funkcijas.
 • Turpināt izglītību doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes”.
#

Uzņemšanas prasības

Studiju moduļos “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” un “Mācīšanās un mācīšana lietpratībai” (50 KP, studiju ilgums pilnā laikā– 1 gads 3 mēneši, studiju ilgums nepilna laika neklātienē – 1 gads un 8 mēneši), uzņem reflektantus, kam ir pedagoģiskā izglītība - bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā;

Studiju modulī “Izglītības vadība” (50 KP, studiju ilgums pilnā laikā – 1 gads 3 mēneši, studiju ilgums nepilna laika neklātienē – 1 gads un 8 mēneši) uzņem reflektantus, kam ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā;

Modulī “Pedagoģija” (80 KP, pilna laika klātienes studiju ilgums: 2 gadi, nepilna laika neklātienes studiju ilgums: 2 gadi un 5 mēneši), uzņem reflektantus ar un bez pedagoģiskās augstākās izglītības, kam ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 120 KP apjomā.

Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām:

 • Rakstiskā daļa. Eseja (300-500 vārdi) - aktualitātes un problemātika izglītībā izvēlētajā specializācijā.
 • Mutiskā daļa. Pārrunas, kuru laikā tiek pārbaudīta reflektanta komunikācijas, līderības un svešvalodu prasme.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.