Grāds: Zinātnes doktora grāds PhD izglītības zinātnēs

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: 3 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 2550 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 144 KP (216 ECTS)

#
Programmas direktors(-e)

Profesore, Dr.paed.,
Velta Ļubkina

Velta.Lubkina@rta.lv

26121040

Nepieciešams satura teksts

Absolventu iespējas

Studijas doktorantūrā ir nozīmīgs process kā izglītības jomas profesionāļiem pilnveidot savu kompetenci, kā, attīstot pētnieku profesionālo karjeru un vairojot pētnieku karjeras iespējas, iesaistīties nozīmīgo Latgales reģiona un Latvijas izaugsmes problēmu risināšanā. Loģiski strukturētas, teorētiski piepildītas un ar prakses labo piemēru piesātinātas studiju programmas doktorantūras līmenī palīdz veidot pozitīvu sabiedrības attieksmi pret pētnieka profesiju un stimulē lielāku profesionāļu daļu pievērsties pētniecības procesam.

#

Uzņemšanas prasības

Iestājpārbaudījums - pārrunas:

  • pretendents prezentē 5-10 min. ziņojumu par paredzamo pētījuma tēmu;
  • diskusija latviešu valodā un svešvalodā (angļu) par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu pedagoģijā.

RTA doktora studiju programmā „Izglītības zinātnes” tiek uzņemtas personas, kurām ir maģistra grāds pedagoģijā/ psiholoģijā vai maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība un vismaz 2 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības institūcijā(jāiesniedz izziņa par vismaz 2 gadu profesionālo pieredzi pedagoģijas izglītības jomā).

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.