Grāds: Zinātnes doktora grāds PhD izglītības zinātnēs

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 3 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 3950 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 144 KP (216 ECTS)

Programmas direktors(e)

Profesore, Dr.paed.
Velta Ļubkina

Velta.Lubkina@rta.lv

26121040

Kopīgo doktora studiju programmu “Izglītības zinātnes” Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti un Liepājas Universitāti.

Studiju programmas saturu veido:

Obligātā daļa:

 • promocijas darba izstrāde; publikāciju sagatavošana un dalība zinātniskās konferencēs.
 • studiju kursi izglītības zinātņu nozarē, kas saistās ar aktuālām teorijām izglītības zinātnes pētījumos, izglītības zinātņu pētījuma metodoloģiju, zinātnisko rakstīšanu izglītības zinātnēs, aktuālām problēmām pedagoģiskajā psiholoģijā.
 • promocijas eksāmens svešvalodā, promocijas eksāmens izglītības zinātņu nozarē un promocijas eksāmens izglītības zinātņu apakšnozarē.

Ierobežotās izvēles daļa:

 • vispārējo prasmju kursi atbildīgā pētniecībā un inovācijās izglītībā, zinātniskajā komunikācijā, projektu vadīšanā, augstskolas didaktikā, kā arī profesora asistenta prakse.
 • studiju kursi izglītības zinātnēs – izvēles moduļi (iekļaujošā izglītība un tehnoloģiju risinājumi skolā un augstskolā; speciālā un sociālā pedagoģija; pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija; skolas un augstskolas izglītība ilgtspējīgai attīstībai).
 • dalība ideju laboratorijās vai līdzvērtīga pieredze ārvalstu augstskolās vai pētniecības institūcijās.

Kopīgās doktora studiju programmas “Izglītības zinātnes” mērķis: pilnveidot doktoranta pētniecisko un akadēmisko kompetenci izglītības zinātnēs patstāvīgas un novatoriskas pētnieciskās darbības veikšanai, izglītības zinātņu teoriju pilnveidei un izstrādei, pedagoģiskās prakses uzlabošanai dažādos izglītības līmeņos (no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai) Latvijas un starptautiskā mērogā, patstāvīgi izstrādājot un publiski aizstāvot promocijas pētījumu, kas satur oriģinālu zinātnisku pētījumu rezultātus un sniedz jaunas zināšanas izglītības zinātnēs.

Programmas uzdevumi:

 • 1. Īstenot pētniecībā balstītas studijas, sekmējot izglītības zinātņu teorētisko un empīrisko pētījumu metodoloģijas apguvi un izmantošanu pētniecībā, iesaistot doktorantus akadēmiskā personāla vadītajos un citos valsts nozīmes un starptautiskos pētījumos.
 • 2. Attīstīt izglītības zinātnes aktuālos pētījumu virzienus Latvijas, Eiropas, pasaules izglītības zinātņu pētījumu kontekstā, sekmējot jaunu zināšanu radīšanu, pētījumu atziņu aprobāciju un to pārnesi izglītības zinātņu nozares praksē.
 • 3. Sekmēt zinātnisko komunikāciju un doktorantu pētījumu rezultātu prezentēšanu un publicēšanu izglītības zinātnes nozarē atzītos izdevumos Latvijas un starptautiskā mērogā.
 • 4. Organizēt un veicināt doktoranta un zinātniskā vadītāja, doktorantu savstarpējo un akadēmiskā personāla sadarbību zinātnisko pētījumu izglītības zinātņu nozarē veikšanā.
 • 5. Veicināt doktorantu izpratni par zinātnisko un akadēmisko karjeru un pilnveidot akadēmiskajam darbam nepieciešamo pedagoģisko kompetenci.
 • 6. Sadarboties ar citu fakultāšu doktorantūras studiju programmām un doktorantūras skolām, organizēt kopīgus doktorantu seminārus, piesaistot citu fakultāšu profesorus vieslekcijām, kopīgu pētniecības projektu īstenošanā.
 • 7. Veicināt doktorantu un akadēmiskā personāla mobilitāti un pieredzes gūšanu, sadarbojoties ar ārvalstu universitātēm un starptautiskām pētniecības organizācijām viesprofesoru piesaistē un kopīgu pētniecības projektu īstenošanā, sekmējot vispusīgas un patstāvīgas izaugsmes iespējas Eiropas augstākās izglītības telpas kontekstā.

Studiju programmas rezultāti

 • izprot izglītības zinātņu attīstības vēsturisko pieredzi un aktuālās tendences un to kontekstu Latvijā, Eiropā un pasaulē.
 • izprot aktuālās izglītības zinātņu zinātniskās teorijas un atziņas un to veidošanās kontekstu.
 • izprot teorētiskās un empīriskās pētniecības metodes un metodoloģiju izglītības zinātņu nozarē un saskarē ar citām zinātņu nozarēm, starpdisciplināru pieeju pētniecībā.
 • izprot izglītības zinātņu nozares pētnieka lomu sabiedrības attīstībā, izglītības problēmu risināšanā salīdzinošās izglītības politikas kontekstā.

 • sistēmiski analizē, interpretē izglītības zinātnēs saistošos jēdzienus, teorijas un izglītības politikas aktualitātes.
 • patstāvīgi izvērtē un argumentēti izvēlas zinātniskiem pētījumiem izglītības zinātnēs atbilstošas metodes.
 • patstāvīgi lieto izglītības saskares zinātņu teorijas, pētnieciskās metodes, lai veiktu pētniecisku darbību izglītības jomā starptautiski salīdzinošā kontekstā.
 • patstāvīgi formulē un kritiski analizē pētījuma problēmas dažādos izglītības līmeņos.
 • nosaka potenciālās sakarības starp izglītības zinātņu teorētiskajiem aspektiem un to implikācijām izglītības politikā, pedagoģiskajā praksē vietējā un starptautiskā kontekstā.
 • risina izglītības zinātņu pētniecībā un praksē aktuālas problēmas, lai paplašinātu un dotu jaunu izpratni esošajām zināšanām un piedāvātu pētniecībā balstītus risinājumus profesionālās prakses pilnveidei.
 • mutiski un rakstiski komunicē un diskutē par izglītības zinātņu nozari, tajā veiktu pētījumu rezultātiem ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā Latvijā un starptautiskā vidē.
 • pieņem zinātniski pamatotus lēmumus izglītības problēmu risinājumos un argumentēti aizstāv savu viedokli.
 • vada un/vai koordinē daudzdisciplināras studiju komandas un/vai strādā un sadarbojas starptautiskā kontekstā.
 • piedāvā inovatīvus risinājumus un perspektīvu skatījumu uz izglītības dažādu aspektu attīstību nākotnē.
 • rosina un īsteno pētījumos balstītas pārmaiņas savā izglītības institūcijā, izglītības nozarē un iespēju robežās sabiedrībā kopumā.

 • veic izglītības zinātņu nozarē aktuālu, kompleksu pētniecības problēmu patstāvīgu, kritisku analīzi un izvērtēšanu, dodot ieguldījumu izglītības zinātņu nozares zināšanu paplašināšanā un padziļināšanā.
 • patstāvīgi, pamatoti izvirza inovatīvas pētījumu idejas, tās kritiski izvērtē un sintezē izglītības zinātnēs un starpdisciplinārā kontekstā.
 • patstāvīgi un atbildīgi plāno, strukturē un vada zinātniskus projektus, tai skaitā starptautiskus.
 • patstāvīgi, atbildīgi un kritiski veic izglītības zinātnē nozīmīgus zinātniskos pētījumus, sekmē inovāciju ieviešanu pedagoģiskajā praksē.
 • publicē sava pētījuma rezultātus starptautiski atzītos, tai skaitā, starptautiski citējamos izdevumos Latvijā un ārzemēs.
 • risina izglītības zinātnēs nozīmīgus pētnieciskus, inovācijas veicinošus uzdevumus, ievērojot ētisko atbildību par izglītības zinātnēs iespējamo ietekmi uz izglītības un sabiedrības savstarpējām attiecībām, uz pārmaiņu rosināšanu un vadīšanu izglītībā un sabiedrībā.
 • zinātniskās un akadēmiskās darbības attīstības kontekstā atbildīgi veicina tehnoloģisko, sociālo un kultūras attīstību zināšanu sabiedrībā.
 • vada zinātniskus darbus un komunicē ar kolēģiem, zinātnieku sabiedrību un sabiedrību kopumā savā ekspertjomā.

Absolventu iespējas

Studijas doktorantūrā ir nozīmīgs process kā izglītības jomas profesionāļiem pilnveidot savu kompetenci, kā, attīstot pētnieku profesionālo karjeru un vairojot pētnieku karjeras iespējas, iesaistīties nozīmīgo Latgales reģiona un Latvijas izaugsmes problēmu risināšanā. Loģiski strukturētas, teorētiski piepildītas un ar prakses labo piemēru piesātinātas studiju programmas doktorantūras līmenī palīdz veidot pozitīvu sabiedrības attieksmi pret pētnieka profesiju un stimulē lielāku profesionāļu daļu pievērsties pētniecības procesam.

#

Uzņemšanas prasības

Iestājpārbaudījums - pārrunas:

 • pretendents prezentē 5-10 min. ziņojumu par paredzamo pētījuma tēmu.
 • diskusija latviešu valodā un svešvalodā (angļu) par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu pedagoģijā.

RTA doktora studiju programmā „Izglītības zinātnes” tiek uzņemtas personas, kurām ir maģistra grāds pedagoģijā/ psiholoģijā vai maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība un vismaz 2 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības institūcijā(jāiesniedz izziņa par vismaz 2 gadu profesionālo pieredzi pedagoģijas izglītības jomā).

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.