Grāds: Akadēmiskais inženierzinātņu maģistra grāds mehānikā un metālapstrādē

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 2 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 2520 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 120 KP

#
Programmas direktors(e)

Lektors, Mg.sc.ing.
Antons Pacejs

Antons.Pacejs@rta.lv

Programma izveidota sadarbībā ar Mitveidas augstskolu Vācijā (Hochschule Mittweida). Studentiem ir iespēja praktizēt un apgūt jaunas tehnoloģijas, kas vērstas uz dažādu materiālu lāzerapstrādi t.i. virsmu strukturēšanu, griešanu, marķēšanu, metināšanu un uzkausēšanu, paralēli pētot, markoapstrādes cietību un mikrocietību, hidrofobās un hidrofīlās īpašības, fāzu pārejas izmaiņas, nodiluma un skrāpējuma izturību, kontrastu un atstarošanās spektra īpašības u.tt. Šīs programmas absolvēšana nodrošina aktuālāko zināšanu iegūšanu lāzertehnoloģiju jomā, jo lāzertehnoloģijas tiek pielietotas praktiski visās dzīves sfērās – komunikācijas, medicīna, vides aizsardzība u.c. Jāpiebilst, ka studentiem tiek piedāvāta iespēja divus semestrus studēt arī Vācijā un iegūt abu augstskolu diplomus.

Studiju finansējums– valsts budžeta līdzekļi vai pašfinansējums. Studijas ir iespējams apvienot ar darbu.
Studiju programmas absolvents:

 • izprot lāzertehnoloģijas un lāzertehnoloģiju elementu būtību, to savstarpējo mijiedarbību;
 • spēj analizēt un vērtēt lāzertehnoloģijas un procesus no inženiertehniskā, ekonomiskā, vides un sociālā viedokļa;
 • spēj veikt pētījumus lāzertehnoloģiju jomā, analizēt rezultātus un sagatavot priekšlikumus tālākai lāzertehnoloģiju pilnveidošanai un attīstībai;
 • spēj strādāt ar lāzeriekārtām un lietot lāzertehnoloģijas;
 • spēj radīt intelektuālās un materiālās vērtības inženierzinātnē lāzertehnoloģiju jomā, kā arī izstrādāt un ieviest ražošanā jaunas ierīces;
 • spēj izstrādāt un ieviest ražošanā tehnoloģiski efektīvākos un ekonomiski izdevīgākos risinājumus;
 • spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas lāzertehnoloģiju nozarē, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos

Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas: Akadēmiskā maģistra studiju programma „Lāzertehnoloģijas” paredzēta augsti kvalificētu inženierzinātņu speciālistu sagatavošanai Latgales reģionā, Latvijas un Eiropas Savienības tautsaimniecības vajadzībām. Galvenās problēmas, kuras iezīmējas nākotnē, skar galvenokārt inženierzinātņu jomu speciālistus. Darba devēji uzsver, ka īpaši kritiska ir situācija ar augstākās kvalifikācijas speciālistu pieejamību. Respondenti ir norādījuši, ka atsevišķās jomās jau šobrīd ir vērojams augsti kvalificētu darbinieku trūkums. Jomas, kuras ir sevišķi svarīgas – inženierzinātnes.

Akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Lāzertehnoloģijas” var pieteikties personas, kuras:

 • ir ieguvušas akadēmisko vai profesionālo bakalaura grādu (studiju ilgums vismaz 3 gadi (120KP)) mehānikas, metālapstrādes, siltumenerģētikas, siltumtehnikas un mašīnzinību studiju virzienā;
 • ir ieguvušas profesionālo augstāko izglītību mehānikas, metālapstrādes, siltumenerģētikas, siltumtehnikas un mašīnzinību studiju virzienā, kas dod tiesības turpināt studijas maģistratūrā;
 • ir ieguvušas augstāko izglītību, kas iegūta līdz 1995. gadam mehānikas, metālapstrādes, siltumenerģētikas, siltumtehnikas un mašīnzinību studiju virzienā;
 • otrā līmeņa profesionālā (vai tai pielīdzināma) augstākā izglītība inženierzinātnē, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vides zinātnē, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijā.

Studiju programmas mērķis: nodrošināt zināšanu, prasmju un kompetenču kopumu lāzertehnoloģijās, kas atbilst LKI 7. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencēm inženierzinātnēs, integrējot lāzertehnoloģiju un radniecīgu jomu zināšanas jaunu produktu, tehnoloģiju un metožu radīšanā.

Studiju programmas uzdevumi:

 • Sniegt padziļinātas zināšanas mehānikas un metālapstrādes, siltumenerģētikas, siltumtehnikas un mašīnzinību studiju virziena fundamentālajos priekšmetos.
 • Sniegt padziļinātas zināšanas lāzertehnoloģiju jomas priekšmetos un to praktiskajā pielietošanā.
 • Veidot un attīstīt prasmi lietot iegūtās zināšanas praktiskajā un pētnieciskajā darbā.
 • Nodrošināt starpdisciplināru pieeju teorētisko un praktisko studiju kursu apguves apguvē.
 • Veidot un attīstīt zinātniski pētnieciskā darba prasmes, kā arī prasmi veikt patstāvīgus pētījumus lāzertehnoloģiju jomā.
 • Sagatavot konkurētspējīgus speciālistus, kuri spēj plānot, izstrādāt, ieviest un attīstīt lāzertehnoloģijas ražošanas procesā.
 • Veidot ievirzi studijām doktorantūrā.
 • Realizēt inovatīvus risinājumus, kas vērsti uz lāzertehnoloģiju izmantošanu ražošanā.
 • Attīstīt sadarbību ar līdzīgām vai tematiski saistītām programmām citās valstīs.
 • Orientēt studentus uz inovatīvu produktu radīšanu un savu uzņēmumu dibināšanu.

Sasniedzamie studiju rezultāti:

 • Spēja analizēt un vērtēt lāzertehnoloģijas un procesus no inženiertehniskā, ekonomiskā, vides un sociālā viedokļa, kā arī argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem lāzertehnoloģiju jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
 • Spēja parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni lāzertehnoloģiju jomā, no kurām daļa atbilst attiecīgās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē.
 • Spēja analizēt, vērtēt un izmantot zinātniskos un lietišķos pētījumus, kā arī patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas un pieņemt pamatotus lēmumus.
 • Spēja veikt pētījumus lāzertehnoloģiju jomā, analizēt rezultātus un sagatavot priekšlikumus tālākai lāzertehnoloģiju pilnveidošanai un attīstībai, kā arī prasme piedalīties un vadīt zinātniski pētnieciskos projektus lāzertehnoloģiju jomā.
 • Spēja izstrādāt un ieviest ražošanā inovatīvus, nestandarta, tehnoloģiski efektīvākos un ekonomiski izdevīgākos risinājumus.
 • Spēja patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas lāzertehnoloģiju nozarē, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas.

Studiju programmas noslēgumā paredzētais noslēguma pārbaudījums: Maģistra darbs

Studiju programmas rezultāti

Absolventu iespējas

 • Strādāt mašīnbūves, metālapstrādes, siltumtehnikas un citos ražošanas uzņēmumos, kā arī zinātniskajās un pētniecības iestādēs.
 • Turpināt izglītību doktora studiju programmās.
#

Uzņemšanas prasības

Studijām latviešu valodā:

1) Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums vismaz 3 gadi un apjoms vismaz 180 KP) vai pirmā cikla profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs un tehnoloģijās, fizikā, datorikā. Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

2) Pretendentiem ar profesionālo vai akadēmisko bakalaura grādu (studiju ilgums vismaz 3 gadi un apjoms vismaz 180 KP) vai pirmā cikla profesionālo augstāko izglītību dabaszinātnēs, matemātikā un informācijas tehnoloģijās (izņemot fiziku, datoriku), veselības aprūpē, ražošanā un pārstrādē un lauksaimniecībā jānokārto iestājpārbaudījums: rakstiskā daļa - referāts par iespējamo pētniecisko tēmu lāzertehnoloģiju jomā (6-10 lpp.); mutiskā daļa – pārrunas, lai novērtētu reflektanta zināšanas lāzertehnoloģiju fizikālajos pamatos un izpratni par pieteikto pētījuma tēmu un tās problemātiku. Uzņem konkursa kārtībā atbilstoši iegūtajam vērtējumam iestājpārbaudījumā.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.