Kvalifikācija: Mašīnbūves speciālista kvalifikācija

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: 2,5 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 1630 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu

Kredītpunktu skaits: 100 KP (150 ECTS)

#
Programmas direktors(-e)

Profesors, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing.
Andris Martinovs

Andris.Martinovs@rta.lv

28325519

Nepieciešams satura teksts

Absolventu iespējas

  • Strādāt ražošanas uzņēmumos par CNC darbgaldu operatoru, programmētāju un iestatītāju. Veikt CNC iekārtu apkopes un mehānisko remontu.
  • Strādāt par konstruktoru, izstrādāt jaunus produktus mašīnbūves nozarē, modernizēt ražošanā esošās iekārtas.
  • Pildīt tehnologa pienākumus metālapstrādes/ mašīnbūves uzņēmumos (pēc atbilstošas prakses iziešanas)
  • paaugstināt kvalifikāciju, studējot profesionālā bakalaura studiju programmā “Mehatronika” vai kādā tai radniecīgā programmā.
  • dibināt savu uzņēmumu, kura darbība ir saistīta ar metālapstrādi vai mašīnbūvi.
#

Uzņemšanas prasības

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.