Kvalifikācija: Mašīnbūves speciālists

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 2,5 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu

Kredītpunktu skaits: 100 KP (150 ECTS)

Programmas direktors(e)

Profesors, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing.
Andris Martinovs

Andris.Martinovs@rta.lv

28325519

Programmas mērķis ir sagatavot mašīnbūves speciālistus, kuri nodrošina ražošanas procesu; izstrādā, modernizē un ievieš ražošanā mehāniskās iekārtas un to mezglus, veic iekārtu uzraudzību, diagnostiku, apkopes un remontus; lieto industriālās metroloģijas metodes kvalitātes nodrošināšanai; izmanto IT rīkus informācijas apstrādei; vada pakļautībā esošo personālu.

Studiju programmas saturu apgūšanu nodrošina augsti kvalificēti, savā jomā profesionāli mācībspēki.

Studiju programmas atsevišķas daļas studējošie var apgūt ES augstskolās, izmantojot ERASMUS+ piedāvātās iespējas. Prakse un diplomdarbu izstrāde- Latvijas vai ES ražošanas uzņēmumos.

Studiju programmas rezultāti

 • Vispārizglītojošie studiju kursi: Uzņēmējdarbības uzsākšana; Ražošanas organizācija un plānošana; Darba aizsardzība; Darba tiesības; Vides un civilā aizsardzība; Ievads cilvēkzinībās; Pirmā palīdzība un higiēna ražošanā, Ievads pētniecībā u.c.
 • Nozares mācību kursi: Materiālzinības, Termodinamika un siltumtehnika, Tehniskā grafika, Metroloģija, Mehānika, Datorprogrammas inženiermehānikā, Elektrotehnika, Elektronika, Automātiskā vadība, Konstruēšanas pamati, Metālapstrādes tehnoloģijas un aprīkojums; Hidrauliskā un pneimatiskā piedziņa; Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa; Mašīnu elementi, detaļu precizitāte un standartizācija; Metālapstrādes CNC darbgaldu programmēšana un iestatīšana; Mehatronisko iekārtu uzraudzība, apkope un remonti.
 • Izvēles kursi profesionālajā specializācijā: CAM tehnoloģijas; Kvalitātes vadība; cilvēkresursu vadība; Projektu vadība; Cilvēkresursu vadība; Patentzinības; Angļu/ vācu valoda inženieriem u.c.

 • Sagatavot tehnisko uzdevumu iekārtas mehāniskās daļas izstrādei vai modernizācijai.
 • Piedāvāt optimālu tehnisko risinājumu, ievērojot standartu, normatīvo aktu prasības.
 • Izstrādāt iekārtas mehāniskās daļas konstrukciju, izmantojot CAD/ CAE tehnoloģijas.
 • Izstrādāt nepieciešamo tehnoloģisko dokumentāciju iekārtas mehāniskās daļas izgatavošanai vai modernizācijai.
 • Organizēt iekārtas/ tās mezglu izgatavošanas procesu.
 • Veikt iekārtas aprobāciju un uzlabojumus.
 • Izstrādāt iekārtas ekspluatācijas instrukciju.
 • Veikt projekta ekonomisko novērtējumu.
 • Ieviest ekspluatācijā, iestatīt un uzturēt ražošanas iekārtas, veikt to apkopes un remontu.
 • Lietot ražošanas iekārtu tehnisko dokumentāciju.
 • Nodrošināt ražošanas iekārtu darbības atbilstību tehnoloģiskā procesa prasībām.
 • Apstrādāt ar ražošanas procesu saistīto informāciju, izmantojot IT rīkus.
 • Veikt atslēdznieka, virpotāja, frēzētāja un metinātāja darbus.
 • Programmēt un iestatīt CNC darbgaldus, pildīt CNC darbgaldu operatora funkcijas.
 • Nodrošināt kvalitātes kontroli saražotajai produkcijai, izmantojot industriālās metroloģijas metodes.
 • Nodrošināt darba drošības, elektrodrošības un vides aizsardzības prasību izpildi tehnisko procesu īstenošanā.

 • Spēja sagatavot tehnisko uzdevumu sadarbībā ar pasūtītāju, ievērojot iekārtas darbības principus, parametrus un uzņēmuma resursus.
 • Spēja izstrādāt iekārtu mehānisko konstrukciju, atbilstoši tehniskajam uzdevumam.
 • Spēja izgatavot un aprobēt iekārtu, izmantojot mūsdienu metālapstrādes tehnoloģijas.
 • Spēja sagatavot iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentāciju un veikt projekta ekonomisko novērtējumu.
 • Spēja nodrošināt tehnoloģiskā aprīkojuma lietošanu atbilstoši apstrādes precizitātei, uzņēmuma resursiem un vajadzībām.
 • Spēja organizēt un vadīt iekārtu un to mezglu apkopi un remontu.
 • Spēja lietot datorizētās projektēšanas, inženieraprēķinu un programmvadības darbgaldu tehnoloģijas.
 • Spēja optimizēt ražošanas procesu.
 • Spēja sagatavot tehnoloģisko dokumentāciju.
 • Spēja apstrādāt ar ražošanas procesu saistīto informāciju, izmantojot IT rīkus.
 • Spēja lietot industriālās metroloģijas metodes ražošanas kvalitātes nodrošināšanā.
 • Spēja nodrošināt darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides- un civilās aizsardzības prasību izpildi.
 • Spēja lietot inženierzinātņu un tehnoloģiju kompetences, pilnveidot savas zināšanas profesionālās darbības jomā, ievērot ētikas principus, sazināties valsts valodā un 2 svešvalodās, t.sk., lietot profesionālo terminoloģiju.

Absolventu iespējas

 • Strādāt ražošanas uzņēmumos par CNC darbgaldu operatoru, programmētāju un iestatītāju. Veikt CNC iekārtu apkopes un mehānisko remontu.
 • Strādāt par konstruktoru, izstrādāt jaunus produktus mašīnbūves nozarē, modernizēt ražošanā esošās iekārtas.
 • Pildīt tehnologa pienākumus metālapstrādes/ mašīnbūves uzņēmumos (pēc atbilstošas prakses iziešanas)
 • paaugstināt kvalifikāciju, studējot profesionālā bakalaura studiju programmā “Mehatronika” vai kādā tai radniecīgā programmā.
 • dibināt savu uzņēmumu, kura darbība ir saistīta ar metālapstrādi vai mašīnbūvi.
#

Uzņemšanas prasības

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.