Kvalifikācija: Pārtikas produktu pārstrādes speciālists

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: 2,5 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 1630 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 100 KP (150 ECTS)

#
Programmas direktors(-e)

Inese Silicka

Inese.Silicka@rta.lv

29467160

Nepieciešams satura teksts

Absolventu iespējas

  • uzsākt profesionālo darbību pārtikas produktu pārstrādes speciālista profesijā, kas organizē un vada pārtikas produktu tehnoloģisko procesu. Absolventi var strādāt pārtikas pārstrādes uzņēmumos, lielveikalos kulinārijas nodaļās, uzraudzības institūciju laboratorijās, kvalitātes kontroles laboratorijās, kā arī veidot savus privātos uzņēmumus.
  • turpināt studijas 2.līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās.
#

Uzņemšanas prasības

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.