Kvalifikācija: Pārtikas produktu ražošanas speciālists

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 2,5 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)
 • neklātienes studijas: 3 gadi (maksas studijas 1910 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu

Kredītpunktu skaits: 150 KP

Programmas direktors(e)

Inese Silicka

Inese.Silicka@rta.lv

29467160

Programmas mērķis ir sagatavot studentus darbam pārtikas nozarei un citās saistītās organizācijās , kā arī ievirzīt zinātniskās pētniecības darbā, tādējādi nodrošinot absolventu konkurētspēju darba tirgū.

Programmas struktūru veido: vispārizglītojošie studiju kursi, nozares obligātie mācību kursi, nozares konkrētās profesijas studiju kursi, prakse. Ierobežotās izvēles daļā studējošajiem tiek piedāvāti studiju kursi atbilstoši pārtikas nozares ,vides, reģiona un mūsdienu aktualitātēm.

Studiju programmas saturu apgūšanu nodrošina augsti kvalificēti, savā jomā profesionāli mācībspēki. Programmas īstenošanā ir iesaistīti arī ārzemju docētāji.

Studiju programmas atsevišķas daļas studējošie var apgūt ES augstskolās, izmantojot ERASMUS+ piedāvātās iespējas.

Studiju programmas rezultāti

 • Demonstrē un pielieto pārtika produktu ražošanas speciālista profesijai nepieciešamās vispārīgās un specializētās zināšanas priekšstata, izpratnes un lietošanas līmenī.
 • Spēj parādīt attiecīgās pārtikas zinātnes jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

 • Spēj izvērtēt, pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus pārtikas produktu ražošanā un darba organizēšanā pārtikas aprites (pilna un/vai nepilna ražošanas cikla) uzņēmumā un citās saistītajās organizācijās.
 • Spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus profesionālajām problēmām pārtikas produktu ražošanas jomā, kur iespējamas izmaiņas mainīgos vai neskaidros apstākļos.
 • Spēj izskaidrot praktiskus jautājumus pārtikas produktu ražošanas jomā, argumentēt , paust savu viedokli un diskutēt ar kolēģiem, klientiem un vadību.
 • Izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes, spēj turpināt savu tālāko izglītību un profesionālās kvalifikācijas pilnveidi.
 • Balstoties uz analītisku pieeju, spēj veikt pārtikas produktu ražošanas speciālista kvalifikācijai atbilstošus praktiskus uzdevumus dažāda līmeņa un veida pārtikas aprites (pilna un/vai nepilna ražošanas cikla) uzņēmumā un citās saistītajās organizācijās.

 • Spēj formulēt, aprēķināt, aprakstīt , analizēt un risināt praktiskas problēmas pārtikas produktu ražošanas procesu nodrošināšanā.
 • Spēj atlasīt, klasificēt un novērtēt saistītu informāciju ar pārtikas produktu drošu, nekaitīgu ražošanu un izmantot to lēmumu pieņemšanā pārtikas aprites (pilna un/vai nepilna ražošanas cikla) uzņēmuma darbības nodrošināšanā.
 • Spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli vai komandā, strādājot pārtikas aprites (pilna un/vai nepilna ražošanas cikla) uzņēmumā un citās saistītajās organizācijās.
 • Spēj novērtēt pārtikas produktu ražošanas lomu un informācijas nozīmīgumu plašākā sociālā kontekstā ,t.i. savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Absolventu iespējas

 • uzsākt profesionālo darbību pārtikas produktu ražošanas pārstrādes speciālista profesijā, kas plāno, organizē, uzrauga pārtikas produktu sagatavošanas, pirmapstrādes, ražošanas, iepakošanas, pēcapstrādes un uzglabāšanas procesus pārtikas aprites uzņēmumos. Absolventi var strādāt pārtikas aprites uzņēmumos , veidot savus pārtikas produktu ražošanas uzņēmumus , strādāt citās ar pārtikas apriti saistītās organizācijās.
 • Turpināt studijas 2.līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās.
#

Uzņemšanas prasības

Vidējā izglītība (3 centralizētie eksāmeni: latviešu valoda; svešvaloda, matemātika).

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.