Kvalifikācija: Skolotājs

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 2 gadi (4. sem) (budžeta finansējums vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)
 • neklātienes studijas: 2,5 gadi (5 sem.) (maksas studijas 1840 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu

Kredītpunktu skaits: 120 KP

Programmas direktors(e)

Docente, Dr.paed.
Svetlana Ušča

Svetlana.Usca@rta.lv

Programmas mērķis ir nodrošināt izglītības zinātņu teorijā un praksē balstītas studijas skolotāja 4.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei, izglītojot kompetentus, uz profesionālo pilnveidi un mūžizglītību orientētus pirmsskolas skolotājus.

Programmas struktūru veido vispārizglītojošās daļas studiju kursi: Skolotāja profesionālās darbības pamati, Psiholoģija skolotājiem , Sociāli emocionālā mācīšanās, Iekļaujošā izglītība u.c.; nozares (profesionālās darbības jomas) teorētiskie studiju kursi: Bērnības pedagoģija, Rotaļdarbība un starpdisciplinaritāte, Pirmsskolas pedagoģiskā procesa organizācija un vadība, Bērna attīstības fizioloģija, higiēna un pirmās palīdzības pamati; nozares profesionālās specializācijas studiju kursi tiek piedāvāti, iekļaujot pirmsskolas izglītības saturā noteiktās mācību jomas: valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes un tajās paredzētos rezultātus.

Studiju programmas nozīmīga sastāvdaļa ir prakse pirmsskolas izglītības iestādēs, kas paralēli teorētisko kursu apgūšanai nostiprina un padziļina studentu profesionālās zināšanas.

Studiju programmas satura apgūšanu nodrošina augsti kvalificēti, savā jomā profesionāli mācībspēki.

Studiju programmas atsevišķas daļas studējošie var apgūt ES augstskolās, izmantojot ERASMUS+ piedāvātās iespējas.

Studiju programmas rezultāti

 • Izprot pirmsskolas izglītības būtiskākos jēdzienus (vērtībās balstīti ieradumi, caurviju prasmes, ziņa bērnam, pratību pamati mācību jomās) un pirmsskolas skolotāja profesionālās darbības pamatnostādnes.
 • Pamato mācību paņēmienu, metožu un tehnoloģiju izvēli, virzot bērna jēgpilnu mācīšanos, atbilstoši bērnu individuālajai attīstībai un sasniedzamajiem mācību rezultātiem.
 • Izprot bērncentrēta mācību procesa plānošanas un īstenošanas principus pirmsskolā, kurā bērns rotaļdarbībā visas dienas garumā, integrēti apgūst pratību pamatus mācību jomās.
 • Pārzina skolotāja pedagoģiskās darbības pašanalīzes, pašvērtēšanas un pašrefleksijas paņēmienus.

 • Argumentēti izvērtē un, sadarbībā ar kolēģiem, analizē problēmjautājumus pirmsskolas izglītībā, rada inovatīvus risinājumus un pilnveido savu profesionālo darbību.
 • Integrējot pedagoģijas un psiholoģijas teorētiskās pamatnostādnes pirmsskolas pedagoģiskajā praksē, organizē bērncentrētu pedagoģisko procesu, ievērojot bērnu individuālās attīstības potenciālu un sasniedzamos mācību rezultātus, sniedz atgriezenisko saiti.
 • Pielāgo mācību saturu, paņēmienus, līdzekļus un resursus bērnu individuālajām vajadzībām un spējām, izvirzītajam mācīšanās mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem, mērķtiecīgi atbalsta bērnu.
 • Kritiski izvērtē savu pedagoģisko darbību, izstrādājot plānu profesionālai pilnveidei mūžizglītības kontekstā.

 • Sadarbībā ar kolēģiem veido iekļaujošu, intelektuāli rosinošu, sociāli emocionāli drošu un bērna patstāvību sekmējošu mācību vidi, nodrošinot bērncentrētas pieejas pielietojumu pirmsskolas izglītības praksē un apliecinot integrētas zināšanas un izpratni par bērnu personības attīstību.
 • Izprot savas profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā un ievērojot profesionālo ētiku piedalās pirmsskolas izglītības jomas attīstībā.
 • Stratēģiski īsteno savu profesionālās darbības pilnveidi bērnu vispusīgai attīstībai un iesaistās izglītības iestādes attīstības plānošanā.

Absolventu iespējas

 • Tiesības strādāt par pirmsskolas skolotājiem.
 • Turpināt izglītību bakalaura studiju programmā „Sākumizglītības skolotājs”, sākot ar 3. kursu.
#

Uzņemšanas prasības

Vispārējā vidējā izglītība un iestājpārbaudījums.

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Jānokārto iestājpārbaudījums: mutiskā un rakstiskā daļa, kurā reflektants pauž un pamato savu viedokli par izglītības gadījumu vai problēmām izglītībā un pedagoga profesijas izvēles motivāciju.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.