Kvalifikācija: Programmētājs

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: 2 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu

Kredītpunktu skaits: 80 KP (120 ECTS)

Programmas direktors(e)

Asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing.
Sergejs Kodors

Sergejs.Kodors@rta.lv

28005585

Studiju programmā ir divi studiju moduļi: programmēšana un datorsistēmu un datortīklu administrēšana. Jau 2.semestrī studējošie izvēlas moduli, kuru apgūs. Studiju programma satur vispārizglītojošos, nozares un izvēles mācību kurus.

Vispārizglītojošie mācību kursi nodrošina pirmā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu apguvi, paaugstina studenta vispārīgās izglītības līmeni, dod zināšanas un prasmes komunikatīvajā saskarsmē un sociālajā sfērā.

Nozares mācību kursi ir kopēji nozarei vai radniecīgo profesiju grupai, tie dod pamatizglītību specialitātē, uz kuras balstās specialitātes apguve.

Konkrētās profesijas mācību kursi ir atbilstoši konkrētajai profesijai un sniedz nepieciešamā līmeņa speciālo izglītību, ko nodrošina ar teorētiskām un praktiskām mācībām.

Studiju programmas rezultāti

Absolventu iespējas

  • Absolventi ir spējīgi konkurēt darba tirgū atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, kā arī būt pašnodarbinātam, nodibināt savu uzņēmumu, piedalīties projektos vai izstrādāt projektus.
  • Turpināt studēt 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmās.
#

Uzņemšanas prasības

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.