Grāds: Profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā

Kvalifikācija: Inženiera programmētāja kvalifikācija

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 4 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu

Kredītpunktu skaits: 160 KP (240 ECTS)

#
Programmas direktors(e)

Profesors, Dr.sc.ing.
Pēteris Grabusts

Peteris.Grabusts@rta.lv

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Programmēšanas inženieris” tiek realizēta no 2006. g., bet tās pamatā ir 1997. g. uzsāktā augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Inženieris programmētājs”.

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt augstas kvalifikācijas speciālistu programminženierijas jomā sagatavošanu, kuri būs gatavi profesionāli iekļauties programmatūras izstrādes projektos, adaptēties darba tirgus prasībām, kā arī turpināt izglītību maģistrantūrā.

Studiju programmas „Programmēšanas inženieris” saturu veido teorētiskās studijas, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi, studējošo patstāvīgais darbs (studiju darbi, mājas darbi, referāti, darbs ar literatūru, interneta materiāliem un zinātniskie pētījumi, diplomprojekts). Praktiskās pieredzes iegūšanai un prasmju izveidošanai ir paredzētas 3 prakses – ievadprakse, ražošanas prakse un pirmsdiploma prakse.

Studiju programmas realizēšanas rezultātā programmētāji spēj:

 • lietot programmatūras izstrādes rīkus;
 • analizēt programmas kodu, kodēt un atkļūdot programmas;
 • veikt sistēmas projektēšanu, pielietojot projektēšanas shēmas un diagrammas;
 • izstrādāt programmatūru atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem, konfigurējot izstrādes vidi un rakstot programmas kodu saskaņā ar projektējuma un kodēšanas vadlīnijām;
 • ieviest un uzturēt programmatūru un konsultēt tās lietotājus, analizēt esošo situāciju;
 • veikt vides sagatavošanu programmatūras ieviešanai, kā arī sagatavot programmatūras testēšanas plānu un veikt nepieciešamās programmatūras izmaiņas;
 • plānot programmatūras projektus, piedalīties projektu vadīšanā;
 • specificēt prasības un sagatavot nepieciešamo lietotāja dokumentāciju;
 • organizēt un vadīt programmētāju darba grupu;
 • veikt datu aizsardzības un drošības pasākumus;
 • sistemātiski pilnveidot zināšanas un prasmes.

Studiju rezultātā programmēšanas inženieri var strādāt praktiski jebkurā uzņēmumā vai organizācijā, kuras veic programmatūras izstrādi, ieviešanu vai uzturēšanu. Programmēšanas inženieris spēj izstrādāt programmatūru atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursu ietilpības nosacījumiem, spēj vadīt programmētāju darba grupu, kā arī sistemātiski pilnveido zināšanas un prasmes. Absolventi ir spējīgi dibināt savu uzņēmumu un var studēt maģistrantūrā. Šobrīd programmēšanas inženieru speciālisti ir ļoti pieprasīti darba tirgū.

Studiju programmas rezultāti

 • Zināšanas un praktiskās iemaņas biznesa un informācijas sistēmu modelēšanā;
 • Pārzina datu bāzu tehnoloģijas;
 • Pārzina būtiskāko operētājsistēmu apakšsistēmu darbību: procesu, atmiņas, ievadizvades un datņu pārvaldību
 • Zināšanas sistēmu analīzē un tās praktiskā pielietošanā informācijas sistēmu arhitektūras prasību identificēšanā

 • Prot lietot programmatūras izstrādes rīkus
 • Prot programmēt izplatītākajās izstrādes vidēs: C++, C#, Python u.c.
 • Izprot algoritmu raksturīgās īpašības
 • Izprot operētājsistēmu uzbūves principus
 • Pielieto iegūtās zināšanas saskarņu projektēšanā un izveidē dažādās izstrādes vidēs ar dažādu tehnoloģiju palīdzību

Absolventu iespējas

 • Studēt maģistra studiju programmās informācijas tehnoloģijas nozarē.
 • Strādāt informācijas tehnoloģijas un ar to saistītājās sfērās.
#

Uzņemšanas prasības

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.