Grāds: Profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā

Kvalifikācija: Inženiera programmētāja kvalifikācija

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: 4 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 1630 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 160 KP (240 ECTS)

#
Programmas direktors(-e)

Profesors, Dr.sc.ing.
Pēteris Grabusts

Peteris.Grabusts@rta.lv

Nepieciešams satura teksts

Absolventu iespējas

  • Studēt maģistra studiju programmās informācijas tehnoloģijas nozarē.
  • Strādāt informācijas tehnoloģijas un ar to saistītājās sfērās.
#

Uzņemšanas prasības

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.