Grāds: Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā

Kvalifikācija: Skolotāja profesionālā kvalifikācija

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 4 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)
 • neklātienes studijas: 4,5 gadi (maksas studijas 1910 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 160 KP (240 ECTS)

Programmas direktors(e)

Profesors, vadošais pētnieks, Dr.paed.
Jānis Dzerviniks

Janis.Dzerviniks@rta.lv

29977436

Programmas mērķisir nodrošināt konkurētspējīgas un kvalitatīvas, starptautiski salīdzināmas profesionālās augstākās izglītības un skolotāja kvalifikācijas ieguvi, apgūstot nepieciešamās profesionālās kompetences, ko nosaka Skolotāja profesijas standarts, darbam pamatizglītības pirmajā posmā.

Studiju programmas struktūraparedz moduļu sistēmas pieeju, piedāvājot obligātos un papildus izvēles moduļus. Obligātie moduļi ”Sākumizglītības skolotājs (1.–3. klase)” un ”Sākumizglītības skolotājs (4.–6. klase)” veidoti, iekļaujot pamatizglītības standarta obligātajā mācību saturā noteiktās mācību jomas: valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes un tajās paredzētos rezultātus.

Izvēles moduļi “Pirmsskolas mācību jomu saturs un mācīšanās pieejas”, “Profesionālā lietpratība pirmsskolas metodiskajā darbā”, “Dažādības kompetence iekļaujošajā izglītībā” dod iespēju specializēties pirmsskolas vai iekļaujošās izglītības jomā.

Studiju programmas nozīmīga sastāvdaļa ir prakse vispārējās izglītības iestādēs, kas paralēli teorētiskā kursa apgūšanai nostiprina un padziļina studentu profesionālās zināšanas. Prakšu laikā studenti iepazīst praktiski kompetenču izglītības jomas, vērojot un analizējot prakses skolotāja pieredzi un darbību, plānojot un vadot mācību nodarbības, veicot savas darbības pašanalīzi, lai uzlabotu sasniegtos praktiskos rezultātus.

Studiju programmas satura apgūšanu nodrošina augsti kvalificēti, savā jomā profesionāli mācībspēki.

Studiju programmas atsevišķas daļas studējošie var apgūt ES augstskolās, izmantojot ERASMUS+ piedāvātās iespējas.

Studiju programmas rezultāti

 • izprot izglītības zinātņu nozares pamatjēdzienus un profesionālās darbības pamatnostādnes, kas nepieciešamas skolotāja profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu veikšanai.
 • izprot pedagoģiskā procesa plānošanas, īstenošanas un novērtēšanas principus, to pielietošanas iespējām praktiskajā pedagoģiskajā darbībā.
 • pārzina mācību priekšmetu jomu saturu, pamatkompetences, caurviju kompetences un metodiku.
 • pārzina skolotāja pedagoģiskās darbības pašanalīzes, pašvērtēšanas un pašrefleksijas paņēmienus, kas nepieciešamas profesionālās kompetences pilnveidošanai.

 • analizē un risina aktuālus problēmjautājumus patstāvīgi un sadarbībā ar kolēģiem, nozares speciālistiem, lai nodrošinātu pozitīvu mijiedarbību dažādās sociālās vidēs.
 • izglītības procesā ievēro skolēnu individuālās attīstības potenciālu, mācīšanās un personības izaugsmes vajadzības.
 • plāno un īsteno dzīves situācijām pietuvinātu mācību procesu ar atbilstošiem mērķiem, darbību un sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem.
 • vērtē skolēnu mācīšanās sniegumu un izaugsmi, ievēro izglītojamā individuālās attīstības vajadzības.
 • Prot patstāvīgi strukturēt un virzīt savu mācīšanos, analizēt savu darbību, lai profesionāli pilnveidotos.

 • analizē pedagoģijas un psiholoģijas nozares pamatnostādnes, pārzina mācību saturu un kompetences, lai atbildīgi plānotu un pielietotu pedagoģiskajā darbībā.
 • veic patstāvīgu, mērķtiecīgu un atbildīgu pedagoģiskās darbības plānošanu, organizēšanu un vadīšanu pedagoģiskā procesa uzlabošanai, atbilstoši sociālajām vajadzībām un aktuālām izglītības zinātnes un prakses vajadzībām.
 • patstāvīgi un sadarbībā ar kolēģiem plāno, īsteno, izvērtē un pilnveido izglītojamā mācīšanās sasniegumus un izaugsmi un sniedz nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai.
 • apzinās un izvērtē savu pieredzi un darbību, lai profesionāli pilnveidotos, ievēro profesionālās ētikas prasības; sadarbojoties ar citiem kolēģiem, iesaistās izglītības iestādes un izglītības jomas attīstībā.
 • veic pētniecisku un inovatīvu darbību pedagoģiskā procesa uzlabošanai, stratēģiski īsteno savu profesionālās darbības pilnveidi, iesaistās izglītības iestādes attīstības plānošanā, izprot savas profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā.

Absolventu iespējas

 • Tiesības strādāt par sākumizglības skolotāju 1.-6.klasēs un pirmsskolas skolotāju.
 • Turpināt izglītību akadēmiskā maģistra studiju programmā „Izglītības zinātnes”
#

Uzņemšanas prasības

Vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos ir ne zemāka par 7 ballēm (ja vidējā atzīme ir zemāka par 7 ballēm, ir iespēja kārtot pārbaudījumu - pārrunas. Zemākais vidējās atzīmes slieksnis - 6 balles).

Uzņemšanai studiju programmā nepieciešamā vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos tiek aprēķināta no šādiem vidējās izglītības mācību priekšmetiem:

 • izglītības programmās ar latviešu mācībvalodu: latviešu valoda, latviešu literatūra, angļu valoda, krievu valoda, vācu valoda, franču valoda, matemātika (algebra, ģeometrija), informātika, sports, dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, mūzika un vizuālā māksla, ja tādi ir norādīti vidējās izglītības dokumentā.
 • mazākumtautību izglītības programmās: latviešu valoda un literatūra, mazākumtautību valoda, mazākumtautību literatūra, mazākumtautību valoda un literatūra, angļu valoda, vācu valoda, franču valoda, krievu valoda, matemātika (algebra, ģeometrija), informātika, sports, dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, mūzika un vizuālā māksla, ja tādi ir norādīti vidējās izglītības dokumentā.

Kopējais vērtējums veidojas no:

 • vidējās atzīmesobligātajos mācību priekšmetos, ko apliecina vidējās izglītības dokuments – kritērija īpatsvars 25%.
 • vērtējumiem centralizētajos eksāmenoslatviešu valodā, matemātikā, svešvalodā (vai STIP svešvalodā) – kritērija īpatsvars 25% (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: a) gala atzīme latviešu valodā un literatūrā, b) gala atzīme matemātikā, c) gala atzīme svešvalodā/ vai STIP svešvalodā).
 • iestājpārbaudījuma: mutiska un rakstveida – kritērija īpatsvars 50%.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.