Grāds: Profesionālais bakalaura grāds izglītībā

Kvalifikācija: Sociālā pedagoga kvalifikācija

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: 4 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 1630 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 160 KP (240 ECTS)

#
Programmas direktors(-e)

Lektore, Mg.psych.
Rita Orska

Rita.Orska@rta.lv

Nepieciešams satura teksts

Absolventu iespējas

  • Studēt akadēmiskajā/profesionālajā sociālā darba un vadības maģistrantūrā.
  • Strādāt sociālā darba sfērā gan valsts, gan pašvaldību, gan privātajās sociālo pakalpojumu institūcijās.
  • veidot privāto uzņēmējdarbību sociālo pakalpojumu un sociālās aprūpes jomā.
#

Uzņemšanas prasības

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.