Grāds: profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā

Kvalifikācija: Sociālais darbinieks

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 4 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu

Kredītpunktu skaits: 160 KP (240 ECTS)

Programmas direktors(e)

Lektore, Mg.psych.
Rita Orska

Rita.Orska@rta.lv

Programmas mērķis ir sagatavot sociālā darba speciālistus ar augstām profesionālajām un starpkultūru kompetencēm, kuri, vadoties pēc sociālā darba un citu sociālo zinātņu mūsdienu teorijām, spēs kompleksi vērtēt personas, grupas, sabiedrības sociālās vajadzības, pētīt un risināt problēmas, kas rodas to mijiedarbībā, veicināt pozitīvas dzīves kvalitātes pārmaiņas, stiprināt personas spējas, sniedzot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, vadīties pēc ētiskajiem profesionālās darbības principiem, humānajām vērtībām, kā arī pastāvīgi reflektīvi vērtēt savu profesionālo darbību, būs spējīgi konkurēt mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un motivēti mūžizglītībai un profesionālajai izaugsmei.

Tā ir kopīgā programma ar Viļņas universitātes Šauļu akadēmiju (Lietuva). Kopīgo studiju programmu katra augstskola realizē atbilstoši Valsts valodas likumiem katrā valstī (Latvijā - latviešu valodā, Lietuvā - lietuviešu valodā). Angļu valoda tiek izmantota tikai noteiktu studiju kursu apguvē: Profesionālā rehabilitācija, Konsultēšana un mediācija sociālajā darbā, Cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem socializācija un sociālā rehabilitācija, Individuālais sociālais darbs, Specialitātes valoda Latvijā (Lietuvā). Šos studiju kursus realizē kopā ŠA un RTA docētāji, vienojoties, kuras tēmas skatīs viens, kuras – otrs. Studenti angļu valodas zināšanas pilnveido 1.studiju gadā , kur valodas prasmju pilnveidei paredzēti 4KP.

Kopīgā studiju programma dod iespēju:

 • augstākās izglītības un darba tirgus līdzsvarošanai sociālo pakalpojumu sfērā, sagatavojot kvalificētus speciālistus gan Lietuvas, gan Latvijas, gan ES kontekstā;
 • dod iespēju abu valstu studentiem, pasniedzējiem strādāt kopā atšķirīgā akadēmiskajā un kultūrvidē.

Studiju programmas rezultāti

 • Parādīt sociālās politikas, sociālās likumdošanas un sociālā darbinieka profesijai raksturīgās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni.
 • Demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par sociālā darba lomu un rehabilitācijas lomu sabiedrības attīstībā, sociālo problēmu risināšanā.
 • Parādīt sociālās labklājības sistēmas pamatprincipu un pamatelementu funkcionēšanas mehānismus, sociāla darba jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

 • Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildus analīzi, integrēt dažādu jomu zināšanas.
 • Spēj formulēt un kritiski analizēt problēmas sociālās aprūpes un pakalpojumu pieejamībā un kvalitātē, cilvēku ar dažādiem sociāliem, garīgiem, fiziskiem traucējumiem socializācijas procesā.
 • Spēj parādīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.
 • Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi.
 • Spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.
 • Spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos sociālā darbinieka profesionālās kompetences ietvaros un rast radošus risinājumus klienta sociālās aktivizēšanas darbā.

 • Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un zinātniski pamatot informāciju un to izmantot, pieņemot lēmumus un risinot problēmas sociālā darba jomā, uzņemas atbildību un iniciatīvu, veicot individuālo sociālo darbu, strādājot starpprofesionāļu komandā.
 • Spēj parādīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.
 • Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un izvēlēto specializāciju.

Absolventu iespējas

 • Studēt akadēmiskajā/profesionālajā sociālā darba un vadības maģistrantūrā.
 • Strādāt sociālā darba sfērā gan valsts, gan pašvaldību, gan privātajās sociālo pakalpojumu institūcijās.
 • veidot privāto uzņēmējdarbību sociālo pakalpojumu un sociālās aprūpes jomā.
#

Uzņemšanas prasības

Uzņemšana studiju programmā notiek, pamatojoties uz LR Augstskolu likuma, Ministru kabineta noteikumu par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās un RTA uzņemšanas noteikumu prasībām. Studiju programmā reflektanti tiek uzņemti, pamatojoties uz 3 centralizētajiem eksāmeniem: latviešu valoda, svešvaloda (viena svešvaloda- angļu)un matemātika.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.