Kvalifikācija: Sociālais rehabilitētājs

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 2 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu

Kredītpunktu skaits: 120 KP

Programmas direktors(e)

Lektore, Mg.psych.
Rita Orska

Rita.Orska@rta.lv

Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus sociālos rehabilitētājus atbilstoši profesijas standarta prasībām un LKI 5. līmeņa zināšanām, prasmēm, kompetencēm, spējīgus konkurēt mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos reģionā un valsts darba tirgū un ir motivēti tālākizglītībai.

Studiju programma tiek realizēta gan pilna laika ( klātienes), gan nepilna laika (neklātienes)studiju variantos.

Studiju programmas atsevišķas daļas studējošie var apgūt ES augstskolās, izmantojot ERASMUS+ piedāvātās iespējas.

Studiju programmas rezultāti

 • Spēj parādīt zināšanas un izpratni par sociālā darba lomu un rehabilitācijas lomu sabiedrības attīstībā, sociālo problēmu risināšanā.
 • Spēj parādīt sociālās politikas, sociālās likumdošanas un sociālā rehabilitētāja profesijai raksturīgās zināšanās un šo zināšanu kritisku izpratni.
 • Spēj parādīt sociālās labklājības sistēmas pamatprincipu un pamatelementu funkcionēšanas mehānismus, sociālā darba jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

 • Izmantojot apgūtos sociālās rehabilitācijas teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu darbību sociālā rehabilitētāja profesionālās kompetences ietvaros.
 • Formulēt un kritiski analizēt problēmas: sociālās aprūpes un pakalpojumu pieejamībā un kvalitātē, cilvēku ar dažādiem sociāliem, garīgiem, fiziskiem traucējumiem socializācijas procesā.
 • Patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli vai komandā.
 • Pielietot atbilstošas sociālās rehabilitācijas metodes, pamatot rezultātus un savus priekšlikumus sociālo rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidē.

 • Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas sociālās rehabilitācijas realizēšanā.
 • Pieņemt lēmumus sociālā rehabilitētāja profesionālās kompetences ietvaros un rast radošus risinājumus klienta sociālās aktivizēšanas darbā, ievērojot profesionālo ētiku.

Absolventu iespējas

 • Studēt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” (RTA sākot ar 2.kursu), vai citu augstskolu sociālā darba profesionālajā programmā.
 • Strādāt sociālā darba sfērā.
#

Uzņemšanas prasības

Uzņemšana studiju programmā notiek, pamatojoties uz LR Augstskolu likuma, Ministru kabineta noteikumu par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās un RTA uzņemšanas noteikumu prasībām. Studiju programmā reflektanti tiek uzņemti, pamatojoties uz trīs centralizētajiem eksāmeniem: latviešu valoda, matemātika un svešvaloda (viena svešvaloda, t.sk. angļu, vācu vai krievu valodas, pēc reflektanta izvēles). Vienāda vērtējuma gadījumā, par atlases kritēriju kalpo citi virzienam raksturīgie mācību priekšmeti: bioloģijas, vēstures, matemātikas centralizēto eksāmenu vērtējumi pēc izvēles.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.