Kvalifikācija: Sociālā rehabilitētāja kvalifikācija

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: 2 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 1630 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 80 KP (120 ECTS)

#
Programmas direktors(-e)

Lektore, Mg.psych.
Rita Orska

Rita.Orska@rta.lv

Nepieciešams satura teksts

Absolventu iespējas

  • Studēt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” (RTA sākot ar 2.kursu), vai citu augstskolu sociālā darba profesionālajā programmā.
  • Strādāt sociālā darba sfērā.
#

Uzņemšanas prasības

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.